Zakończony
od 01.03.2017 do 31.12.2020

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 publikuje listę ocenionych projektów.

 

Uwaga! 3.06.2019 został zaktualizowany Serwis Beneficjenta LSI2014. Szczegóły znajdują się pod linkiem: http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/info_dla_uzytkownika_lsi2014_aktualizacja_20190603_2.pdf

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.7 Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania ruchem.

 

Numer naboru: RPZP.05.07.00-IZ.00-32-001/17

Kontakt w sprawach związanych z naborem

W związku z pozakonkursowym charakterem naboru w ramach Działania 5.7 Budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych, utrzymanie dróg wodnych prowadzących do portów, monitoring dróg wodnych, w tym związany z systemami zarządzania – IZ RPO WZ nie przewiduje organizacji szkolenia z zakresu Regulaminu naboru do ww. Działania oraz zasad przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, lecz możliwość ustalenia terminu konsultacji indywidualnych.

W sprawach związanych z przedmiotowym naborem oraz ustaleniem terminu konsultacji indywidualnych proszę się kontaktować ze wskazaną poniżej osobą:

Marta Hamerska

adres e-mail: mhamerska@wzp.pl

tel.: 91 44 11 147

 

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

01.03.2017

Termin, do którego można składać wnioski

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

 

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Termin rozstrzygnięcia naboru

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie wskazanym w wezwaniu oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej, liczenia terminów oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 5.7 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

a) Urząd Morski w Szczecinie,

b) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie,

c) Urząd Żeglugi Śródlądowej,

d) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. W ramach naboru dofinansowane będą zadania skoncentrowane na ułatwianiu transportu wodnego w obszarze Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz toru wodnego Szczecin - Świnoujście. Projekty realizowane w ramach niniejszego naboru powinny być komplementarne do infrastruktury realizowanej/planowanej do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 . Wsparte zostaną projekty wpływające na rozwój niskoemisyjnego transportu wodnego poprzez poprawę dostępności do leżących w ciągu Odrzańskiej Drogi Wodnej (znajdującej się w sieci TEN-T) portów morskich, rzecznych i przystani. W związku z faktem, iż w sieci TEN-T na terenie Polski znajduje się obecnie jedynie krótki odcinek Dolnej Odry, wsparciem objęte zostaną również drogi śródlądowe poza siecią TEN-T, pod warunkiem zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem wspólnotowym, w szczególności w zakresie ochrony środowiska. Realizowane w ramach działania 5.7 inwestycje powinny przyczyniać się do wzrostu atrakcyjności transportu wodnego i multimodalnego w stosunku do transportu drogowego, a także do poprawy bezpieczeństwa żeglugi m.in. poprzez poprawę oznakowania nawigacyjnego oraz wdrożenie skutecznych technik zarządzania i monitorowania ruchu. Inwestycje realizowane będą w oparciu o Plan Inwestycji Transportowych Województwa Zachodniopomorskiego.
  2. Realizacja projektów w ramach niniejszego Działania ma na celu poprawę dostepności transpotrem wodnym.
  3. W naborze zaplanowano wsparcie w ramach następujących typów projektów:
  • a) budowa, rozbudowa lub modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury szlaków żeglownych,
  • b) poprawa jakości dróg wodnych prowadzących do portów położonych wzdłuż Odrzańskiej Drogi Wodnej i toru wodnego Szczecin-Świnoujście,
  • c) monitoring dróg wodnych.

Kryteria wyboru projektów

  1. Kryteria wyboru projektów obowiązujące przed nowelizacją ustawy wdrożeniowej, która weszła w życie z dniem 2 września 2017 r. (PDF 1,41 MB)
  2. Kryteria wyboru projektów zaktualizowane w związku z nowelizacją ustawy wdrożeniowej, która weszła w życie z dniem 2 września 2017 r. (PDF 82,12 KB)

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi łącznie 10 000 000,00 EUR (słownie: dziesięć milionów euro). Na dzień aktualizacji niniejszego Regulaminu kwota ta w PLN wyliczona w oparciu o kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc aktualizacji naboru wynosi 42 432 000,00 PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100 ).

Niezbędne dokumenty

1.  Regulamin naboru (projekty, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło przed 22 listopada 2017 r.)

 

UWAGA: Do projektów, dla których wezwanie do złożenia wniosku nastąpiło w okresie od 2 września 2017 r. do dnia 21 listopada 2017 r. włącznie, zastosowanie ma powyższy regulamin naboru z odpowiednim uwzględnieniem:

  • zmian przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1475) dotyczących m.in weryfikacji warunków formalnych oraz oczywistych omyłek w dokumentacji aplikacyjnej;
  • kryteriów wyboru projektów zaktualizowanych w związku z nowelizacją ustawy wdrożeniowej.

 

Procedura weryfikacji warunków formalnych oraz poprawy oczywistych omyłek (PDF  195,14 KB)

 

2.  Regulamin naboru (projekty, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło od 22 listopada 2017 r.)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Inne ważne informacje

O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty, które pozytywnie przeszły proces identyfikacji projektu pozakonkursowego, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 t.j. ze zm.) oraz zostały wpisane do Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, stanowiącego załącznik nr 5 do SOOP.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

 

Wersje archiwalne dokumentów