Aktualny
od 01.04.2016 do 30.09.2023

 

Publikujemy wyniki ocenionych projektów

 

Uwaga! 3.06.2019 został zaktualizowany Serwis Beneficjenta LSI2014. Kliknij tutaj aby zapoznać się ze szczegółami.

Skład Komisji Oceny Projektów

Decyzja o dofinansowaniu

Wyniki naboru

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.6 Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych - projekty pozakonkursowe.


Numer naboru:RPZP.05.06.00-IZ.00-32-001/16

Kontakt w sprawach związanych z naborem

W związku z pozakonkursowym charakterem naboru w ramach Działania 5.6 Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych – IZ RPO WZ nie przewiduje organizacji szkolenia z zakresu Regulaminu naboru do ww. Działania oraz zasad przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, lecz możliwość ustalenia terminu konsultacji indywidualnych.

W sprawach związanych z przedmiotowym naborem oraz ustaleniem terminu konsultacji indywidualnych proszę się kontaktować ze wskazaną poniżej osobą:

Marta Hamerska

adres e-mail: mhamerska@wzp.pl

tel.: 91 44 11 147

Uwaga komunikat Urzędu Zamówień Publicznych!

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

01.04.2016

 

Termin, do którego można składać wnioski

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

 

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie wskazanym w wezwaniu oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu. 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu naboru.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 5.6 podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest Województwo Zachodniopomorskie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. W ramach naboru wspierane będą działania realizowane w oparciu o Plan Inwestycji Transportowych mające na celu zakup nowoczesnego taboru kolejowego – elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi ruchu regionalnego, międzywojewódzkiego oraz transgranicznego, jak również na kompleksową modernizację taboru pozostającego w zasobach województwa.

  2. Realizacja projektów w ramach niniejszego Działania ma na celu poprawę tempa i komfortu podróży oraz efektywności energetycznej taboru kolejowego wykorzystywanego do przewozów regionalnych, co przełoży się na zwiększenie atrakcyjności kolei jako środka transportu.

  3. W ramach naboru wspierane będą dwa typy projektów:
    - zakup taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych, 
    - modernizacja taboru kolejowego.

  4. W ramach niniejszego naboru mogą być realizowane wyłącznie projekty o charakterze niestacjonarnym.

 

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu naboru

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR musi być zgodny z zapisami załącznika 5 do SOOP, tj. z Wykazem projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

  1. Kwota środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym naborze wynosi łącznie 76 650 000 EUR (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100 EUR). Na dzień aktualizacji niniejszego regulaminu kwota ta w PLN wyliczona w oparciu o kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego ww. aktualizację wynosi 337 873 200 PLN (słownie: trzysta trzydzieści siedem milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście 00/100 PLN).
  2. W ramach naboru możliwe jest również dofinansowanie projektów ze środków budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie RPO WZ w wysokości nieprzekraczającej 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Wzór decyzji o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Inne ważne informacje

O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty, które pozytywnie przeszły proces identyfikacji projektu pozakonkursowego, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy oraz zostały wpisane do Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, stanowiącego załącznik nr 5 do SOOP.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów

Wiadomości

Dostępne 1 wiadomości do tego konkursu

Aktualizacja dokumentacji dla Działania 5.6

11.02.2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu