Zakończony
od 01.04.2016 do 31.12.2023

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 3 listopada 2021 r. podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach naboru pozakonkursowego nr RPZP.05.06.00-IZ.00-32-001/16 do kwoty 376 606 683,35 PLN. Podjęta została także uchwała w sprawie aktualizacji Regulaminu naboru pozakonkursowego nr nr RPZP.05.06.00-IZ.00-32-001/16 w ramach działania 5.6 Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych.

 

Uwaga! 3.06.2019 został zaktualizowany Serwis Beneficjenta LSI2014. Kliknij tutaj aby zapoznać się ze szczegółami.

Skład Komisji Oceny Projektów

Decyzja o dofinansowaniu

Wyniki naboru

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.6 Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych - projekty pozakonkursowe.


Numer naboru:RPZP.05.06.00-IZ.00-32-001/16

Kontakt w sprawach związanych z naborem

W związku z pozakonkursowym charakterem naboru w ramach Działania 5.6 Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych – IZ RPO WZ nie przewiduje organizacji szkolenia z zakresu Regulaminu naboru do ww. Działania oraz zasad przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, lecz możliwość ustalenia terminu konsultacji indywidualnych.

W sprawach związanych z przedmiotowym naborem oraz ustaleniem terminu konsultacji indywidualnych proszę się kontaktować ze wskazaną poniżej osobą:

Marta Hamerska

adres e-mail: mhamerska@wzp.pl

tel.: 91 44 11 147

Uwaga komunikat Urzędu Zamówień Publicznych!

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

01.04.2016

 

Termin, do którego można składać wnioski

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

 

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie wskazanym w wezwaniu oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu. 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu naboru.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 5.6 podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest Województwo Zachodniopomorskie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. W ramach naboru wspierane będą działania realizowane w oparciu o Plan Inwestycji Transportowych mające na celu zakup nowoczesnego taboru kolejowego – elektrycznych i spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi ruchu regionalnego, międzywojewódzkiego oraz transgranicznego, jak również na kompleksową modernizację taboru pozostającego w zasobach województwa.

  2. Realizacja projektów w ramach niniejszego Działania ma na celu poprawę tempa i komfortu podróży oraz efektywności energetycznej taboru kolejowego wykorzystywanego do przewozów regionalnych, co przełoży się na zwiększenie atrakcyjności kolei jako środka transportu.

  3. W ramach naboru wspierane będą dwa typy projektów:
    - zakup taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych, 
    - modernizacja taboru kolejowego.

  4. W ramach niniejszego naboru mogą być realizowane wyłącznie projekty o charakterze niestacjonarnym.

 

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu naboru

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi: do 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

  1. Kwota środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym naborze wynosi łącznie 76 650 000 EUR (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100 EUR). Na dzień aktualizacji niniejszego regulaminu kwota ta w PLN wyliczona w oparciu o kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego ww. aktualizację wynosi 337 873 200 PLN (słownie: trzysta trzydzieści siedem milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście 00/100 PLN).
  2. W ramach naboru możliwe jest również dofinansowanie projektów ze środków budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie RPO WZ w wysokości nieprzekraczającej 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Wzór decyzji o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Inne ważne informacje

O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty, które pozytywnie przeszły proces identyfikacji projektu pozakonkursowego, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy oraz zostały wpisane do Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, stanowiącego załącznik nr 5 do SOOP.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów

Wiadomości

Dostępne 2 wiadomości do tego konkursu

Zwiększenie alokacji oraz aktualizacja Regulaminu naboru w ramach Działania 5.6

05.11.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu

Aktualizacja dokumentacji dla Działania 5.6

11.02.2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu