Zakończony
od 01.04.2016 do 31.12.2023

 

 

Uwaga! 3.06.2019 został zaktualizowany Serwis Beneficjenta LSI2014. Szczegóły znajdują się pod linkiem: http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/info_dla_uzytkownika_lsi2014_aktualizacja_20190603_2.pdf

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.1 Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich) - projekty pozakonkursowe


Numer naboru:RPZP.05.01.00-IZ.00-32-001/16

Kontakt w sprawach związanych z naborem

W związku z pozakonkursowym charakterem naboru w ramach Działania 5.1 Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich) – IZ RPO WZ nie przewiduje organizacji szkolenia z zakresu Regulaminu naboru do ww. Działania oraz zasad przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, lecz możliwość ustalenia terminu konsultacji indywidualnych.

W sprawach związanych z przedmiotowym naborem oraz ustaleniem terminu konsultacji indywidualnych proszę się kontaktować ze wskazaną poniżej osobą:

Małgorzata Lichtańska

adres e-mail: mlichtanska@wzp.pl

tel.: 91 44 11 656

 

Agnieszka Konieczna

adres e-mail: akonieczna@wzp.pl

tel.: 91 44 11 696

Uwaga komunikat Urzędu Zamówień Publicznych!

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

01.04.2016

Termin, do którego można składać wnioski

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

Termin rozstrzygnięcia konkursu

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

 

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014)w terminie wskazanym w wezwaniu oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu. 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 5.1 dofinansowanie udzielane będzie jednostkom samorządu terytorialnego.

W imieniu beneficjenta projekty będzie realizował Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie pełniący rolę realizatora projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. W naborze zaplanowano wsparcie w ramach jednego typu projektu: budowa i/lub przebudowa dróg wojewódzkich. Projekty realizowane w ramach ww. typu muszą być nastawione na realizację zadań dotyczących dróg wojewódzkich i muszą mieć na celu poprawę wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa.

  2. Dofinansowane w ramach działania 5.1 inwestycje realizowane będą w oparciu o Plan Inwestycji Transportowych Województwa Zachodniopomorskiego lub ranking przedsięwzięć drogowych województwa, który wiąże ze sobą wszystkie rodzaje transportu, a także planowane inwestycje z siecią TEN-T.

  3. W ramach naboru możliwe jest ubieganie się o wsparcie dla przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie i rozbudowie układów drogowych i obiektów inżynierskich (wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym służących obsłudze ruchu pieszego, rowerowego, komunikacji publicznej oraz zmniejszeniu oddziaływania na środowisko, oświetlenie, sieci uzbrojenia itp.), w tym na likwidacji „wąskich gardeł”, wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z obszarów centralnych miast i miejscowości poprzez budowę obwodnic lub obejść miejscowości. Przewiduje się wsparcie także dla działań dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz poprawiających przepustowość i sprawność dróg (w tym Inteligentne Systemy Transportowe).  

  4. Wsparcie w ramach ww. typu otrzymają wyłącznie projekty realizowane na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. 

Kryteria wyboru projektów

  1. Kryteria wyboru projektów obowiązujące przed nowelizacją ustawy wdrożeniowej, która weszła w życie z dniem 2 września 2017 r. (PDF 1,17 MB)
  2. Kryteria wyboru projektów zaktualizowane w związku z nowelizacją ustawy wdrożeniowej, która weszła w życie z dniem 2 września 2017 r. (PDF 61,79 KB)
  3. Kryteria wyboru projektów zaktualizowane w związku z nowelizacją ustawy wdrożeniowej, która weszła w życie z dniem 2 września 2017 r. - projekty wezwane do złożenia wniosku o dofinansowanie od dnia 3 marca 2020 r. (PDF 55,91 KB)

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi

596 219 486,80  PLN (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć 80/100 PLN).

W ramach naboru możliwe jest również dofinansowanie projektów ze środków budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie RPO WZ w wysokości nieprzekraczającej 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Niezbędne dokumenty

1.  Regulamin naboru (projekty, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło przed 22 listopada 2017 r.)

2.  Regulamin naboru (projekty, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło od 22 listopada 2017 r.).

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Wzór decyzji o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Inne ważne informacje

O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty, które pozytywnie przeszły proces identyfikacji projektu pozakonkursowego, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1460, t.j. ze zm.) oraz zostały wpisane do Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, stanowiącego załącznik nr 5 do SOOP.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

 

Wersje archiwalne dokumentów

Załączniki

application/pdf
130.05 KB

Wiadomości

Dostępne 1 wiadomości do tego konkursu

Aktualizacja regulaminu naboru w ramach Działania 5.1

05.03.2020 Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany Regulaminu konkursu