Zakończony
od 08.11.2019 do 09.12.2019

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.04.09.00-IZ.00-32-008/19 w ramach działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych, wpłynęły 3 pisemne wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę dofinansowania 17 348 891,48 zł.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że w dniu 22 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zwiększył kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPZP.04.09.00-IZ.00-32-008/19 do wysokości 17 348 891,48 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że w dniu 1 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zwiększył kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPZP.04.09.00-IZ.00-32-008/19 o 10 778 270,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (do kwoty 14 726 120,00).

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych - infrastruktura turystyki aktywnej i uzdrowiskowej, bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy - budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury turystyki uzdrowiskowej.

Numer konkursu: RPZP.04.09.00-IZ.00-32-008/19

Zmiany w naborze wniosków

Informacje o konkursie

Termin, od którego można składać wnioski

8 listopada 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

9 grudnia 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów do godz. 15:00 oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 16 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 4.9 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, położone na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056 t.j. ze zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wspierane będą działania mające na celu rozwój produktów turystycznych (poprzez poprawę jakości infrastruktury turystyki uzdrowiskowej) na bazie potencjałów endogenicznych gmin uzdrowiskowych.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

  • dla projektów nieobjętych pomocą publiczną wynosi 85 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu;
  • dla projektów objętych pomocą publiczną udzielaną w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1620 t.j.) - maksymalny poziom dofinansowania wynosi 35 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,
  • dla projektów objętych pomocą publiczną udzielaną w oparciu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1593 t.j.) - maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

2. Maksymalna kwota dofinansowania projektu: nie dotyczy.

3. Minimalna kwota dofinansowania projektu: nie dotyczy.

4. Minimalna/maksymalna wartość projektu: nie dotyczy.

5. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: nie dotyczy.

6. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 2 000 000,00 EUR.

7. Minimalny wkład własny:

  • dla projektów nieobjętych pomocą publiczną wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych;
  • dla projektów objętych pomocą publiczną udzielaną w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 wynosi 65 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu;
  • dla projektów objętych pomocą publiczną udzielaną w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 wynosi 20 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

8. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 3 947 850,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin naboru

Inne ważne informacje

1. Konkurs nie jest podzielony na rundy

2. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

 

Wersje archiwalne dokumentów

 

Wiadomości

Dostępne 3 wiadomości do tego konkursu

Konsultacje – nabór konkursowy w ramach działania 4.9

13.11.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zmiana Regulaminu konkursu dla Działania 4.9

30.10.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 4.9

07.10.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków