Zakończony
od 15.07.2019 do 30.09.2023

 

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że w dniu 22 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zwiększył kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach naboru nr RPZP.04.01.00-IZ.00-32-003/19 do wysokości 38 774 306,32 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Dziedzictwo kulturowe.

Numer naboru: RPZP.04.01.00-IZ.00-32-003/19

Zmiany w naborze wniosków

Skład osobowy Komisji Oceny Projektów

Informacja o naborze

Termin, od którego można składać wnioski:

15 lipca 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski:

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

Miejsce składania wniosków:

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie  wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie wskazanym w wezwaniu oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 4.1 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- instytucje kultury.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Wsparcie udzielane będzie w ramach typu projektu: prace  konserwatorskie,  restauratorskie przy  zabytkach  nieruchomych,  historycznych zespołach budowlanych, prowadzące do dostosowania tych obiektów na cele użytkowe, wraz z promocją tych obiektów.

2. W ramach wyżej wskazanego typu możliwa jest realizacja projektów dotyczących prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach nieruchomych wraz z ich otoczeniem.

3. W ramach działań dodatkowych, służących poprawie dostępu do zabytków nieruchomych, możliwa jest realizacja następujących zadań:

 • zakup oraz instalacja wyposażenia służącego zachowaniu zabytków nieruchomych, wraz 
  z  otoczeniem,  w  celu udostępnienia ich jako atrakcje kulturalne/turystyczne regionu,
 • zakup  oraz  instalacja  wyposażenia  służącego  dostosowaniu  obiektów  dla  osób
  z niepełnosprawnościami,
 • zakup oraz  instalacja wyposażenia w celu monitoringu i zabezpieczenia zabytków nieruchomych,
 • zagospodarowanie  terenu  otaczającego zabytek  nieruchomy (np. chodniki, parkingi, wewnętrzne ciągi komunikacyjne, oświetlenie).

4. W ramach niniejszego naboru mogą być realizowane wyłącznie projekty o stacjonarnym charakterze, tj. takie, dla których możliwe jest określenie ich lokalizacji.

5. W ramach naboru nie przewiduje się realizacji projektów w partnerstwie.

Kryteria wyboru projektów:

Stanowią załącznik do Regulaminu naboru.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków EFRR.

Do wyliczenia poziomu dofinansowania projektu w przypadku pomocy publicznej należy zastosować mechanizm indywidualnej weryfikacji potrzeb metodą zysku operacyjnego, polegający na pomniejszeniu wydatków kwalifikowalnych o zysk operacyjny (w myśl art. 53 ust 6 i 7 Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 4 233 799,84 EUR.
Na dzień ogłoszenia niniejszego naboru w oparciu o kurs EBC z przedostatniego dnia kwotowania Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru kwota ta w PLN wynosi 18 000 000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych 00/100).

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu:

Wzór wniosku o dofinansowanie:

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu:

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje:

 1. O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty, które pozytywnie przeszły proces identyfikacji projektu pozakonkursowego, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy oraz zostały wpisane do Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, stanowiącego załącznik nr 5 do SOOP.

 2. Projekt musi wynikać z Kontraktu Terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego

 3. W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi:

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki:

Wersje archiwalne dokumentów

 

 

Wiadomości

Dostępne 1 wiadomości do tego konkursu

Zmiana Regulaminu naboru dla Działania 4.1

13.08.2019 Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany Regulaminu konkursu