Zakończony
od 01.02.2016 do 31.03.2016

 

Publikujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i zostały wybrane do dofinansowania

 

Zakończony 31.03.2016

IZ RPO WZ publikuje listę projektów, które zostały rekomendowane do dofinansowania.

Wyniki naboru

Zmiany w naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Ochrona Środowiska i Adaptacja Do Zmian Klimatu, Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu

Numer naboru: RPZP.03.04.00-IP.01-32-K02/16

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

1 lutego 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 marca 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć do WFOŚiGW w Szczecinie, ul. Jagiellońska 32 lok. U/5, 70-382 Szczecin.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2016 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do WFOŚiGW w Szczecinie pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającej właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 7 kwietnia 2016 r.

Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Za datę założenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego. W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o którym mowa powyżej (np. pocztą kurierską), pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IOK w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru tj. do dnia 7 kwietnia 2016 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Ochotnicza Straż Pożarna i jej związki i oddziały.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 3.4 - Typ. 2 możliwe jest wsparcie:

  1. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

Kryteria wyboru projektów

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

  • Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

  • Kwota przeznaczona na konkurs: 11 940 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146). Procedura odwoławcza uregulowana została także w regulaminie konkursu

Inne ważne informacje

Linki

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – kontakt.

Najczęściej zadawane pytania część 1: pobierz

Najczęściej zadawane pytania część 2: pobierz

Wersje archiwalne dokumentów