Zakończony
od 30.06.2016 do 30.09.2016

 

Publikujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i zostały wybrane do dofinansowania

 

Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju udostępniło nową funkcjonalność strony internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Jednocześnie przypominamy o tym, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowy sposób upubliczniania informacji o zamówieniu.

Portal w nowym kształcie umożliwia publikację ogłoszeń dotyczących zamówień udzielanych wg zasady konkurencyjności zarówno przez Beneficjentów, jak również przez Wnioskodawców rozpoczynających realizację projektu i wszczynających postępowanie o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a po ogłoszeniu naboru wniosków.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku projektów objętych regułami pomocy publicznej (np. inwestycja początkowa realizowana przez małe lub średnie przedsiębiorstwo) rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ) pisemnego wniosku o przyznanie pomocy.

IZ RPO WZ przypomina, że stosownie do zapisów punktu 14 sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków z dnia 19 lipca 2017 r. Wnioskodawca rozpoczynający realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego zobowiązany jest upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

W celu spełnienia powyższego wymogu po wejściu na ww. stronę należy w pierwszej kolejności wybrać opcję „Dodaj ogłoszenie”, następnie „zarejestruj się” i wybrać wariant rejestracji Jestem Wnioskodawcą.

Zakończony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej powołanej w celu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz Instytucji Organizującej Konkurs publikują listę projektów, które zostały rekomendowane do dofinansowania.

Wyniki naboru

Zmiany w naborze wniosków

 • Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 2.8 (12.08.2016)
 • Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 2.8 (15.07.2016)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej powołanej w celu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz Instytucji Organizującej Konkurs ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Numer naboru: RPZP.02.08.00-IP.01-32-K01/16

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski:

30.06.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski:

30.09.2016 r.

Miejsce składania wniosków:

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy, podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, należy złożyć do WFOŚiGW w Szczecinie, ul. Jagiellońska 32 lok.U/5, 70-382 Szczecin.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

styczeń 2017 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do WFOŚiGW w Szczecinie pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającgo właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 7.10.2016 r.

Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Za datę założenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego. W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o którym mowa powyżej (np. pocztą kurierską), pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IOK w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru tj. do dnia 7.10.2016 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą starać się:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 2. jednostki organizacyjne jst,
 3. towarzystwa budownictwa społecznego,
 4. wspólnoty mieszkaniowe,
 5. spółdzielnie mieszkaniowe,
 6. organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Kryteria wyboru projektów:

 

Stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

 • 85%.

Minimalny wkład własny:

 • 15%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

 • Kwota przeznaczona na konkurs: 18 800 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu:

Wzór wniosku o dofinansowanie:

Stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu:

Stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146). Procedura odwoławcza uregulowana została w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje:

Linki:

Do pobrania:

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Pytania i odpowiedzi:

Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu w ramach Działania 2.8

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Jagiellońska 32 lok.U/5, 70-382 Szczecin – tel. 91 44 10 300 /324-333, e-mail: rpo@wfos.szczecin.pl.

W zakresie Strategii ZIT SOM informacji udziela Biuro Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego pod adresem e-mail zit@som.szczecin.pl.

Wersje archiwalne dokumentów:

Do pobrania: Skład Komisji Oceny Projektów