Zakończony
od 30.06.2016 do 31.08.2016

 

Publikujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i zostały wybrane do dofinansowania

 

Zakończony 31.08.2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej powołanej w celu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz Instytucji Organizującej Konkurs publikują listę projektów, które zostały rekomendowane do dofinansowania.

Wyniki naboru:

Zmiany w naborze wniosków

  • Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 2.6 (12.08.2016)
  • Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 2.6 (15.07.2016)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej powołanej w celu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz Instytucji Organizującej Konkurs ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Numer naboru: RPZP.02.06.00-IP.01-32-K01/16

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski:

30.06.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski:

31.08.2016 r.

Miejsce składania wniosków:

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy, podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, należy złożyć do WFOŚiGW w Szczecinie, ul. Jagiellońska 32 lok.U/5, 70-382 Szczecin.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

styczeń 2017 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do WFOŚiGW w Szczecinie pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającgo właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 7.09.2016 r.

Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Za datę założenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego. W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o którym mowa powyżej (np. pocztą kurierską), pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IOK w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru tj. do dnia 7.09.2016 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą starać się:

  1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  2. jednostki organizacyjne jst,
  3. osoby prawne jst.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.

Kryteria wyboru projektów:

 

Stanowią załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

  • 85%.

Minimalny wkład własny:

  • 15%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  • Kwota przeznaczona na konkurs: 18 800 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu:

Wzór wniosku o dofinansowanie:

Stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu:

Stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146). Procedura odwoławcza uregulowana została w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje:

Linki:

Do pobrania:

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Pytania i odpowiedzi:

Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu w ramach Działania 2.6

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Jagiellońska 32 lok.U/5, 70-382 Szczecin – tel. 91 44 10 300 /324-333, e-mail: rpo@wfos.szczecin.pl.

W zakresie Strategii ZIT SOM informacji udziela Biuro Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego pod adresem e-mail zit@som.szczecin.pl.

Wersje archiwalne dokumentów

Do pobrania: Skład Komisji Oceny Projektów