Zakończony
od 31.10.2016 do 30.11.2016

 

Publikujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i zostały wybrane do dofinansowania

 

Zakończony 04.04.2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej publikują listę projektów, które zostały rekomendowane do dofinansowania.

Wyniki naboru

Lista rankingowa z dnia 29.05.2019 r.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania z dnia 04.04.2017

Lista członków Komisji Oceny Projektów

Zmiany w naborze wniosków

  • Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 2.11 (22.11.2016)
  • Zmiany w Regulaminie konkursu dla Działania 2.11 (14.02.2017)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii.

Numer naboru: RPZP.02.11.00-IP.01-32-K02/16

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

31.10.2016

Termin, do którego można składać wnioski

30.11.2016

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Jagiellońska 32U/5,
70-382 Szczecin
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2017                        

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do WFOŚiGW w Szczecinie pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającgo właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 7.12.2016 r.

Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Za datę założenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego. W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o którym mowa powyżej (np. pocztą kurierską), pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IOK w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru, tj. do dnia 7.12.2016 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą starać się:

  1. Przedsiębiorcy (operatorzy sieci SN i NN poniżej 110 kV).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 2.11 możliwe jest wsparcie:

  1. Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

  • Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

  • Kwota przeznaczona na konkurs: 3 760 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146). Procedura odwoławcza uregulowana została w załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Linki

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – kontakt.

Najczęściej zadawane pytania: pobierz

 

Wersje archiwalne dokumentów