Zakończony
od 15.05.2019 do 31.12.2020

 

 

Zmiany w regulaminie naboru

Uwaga! 3.06.2019 został zaktualizowany Serwis Beneficjenta LSI2014. Szczegóły znajdują się pod linkiem: http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/info_dla_uzytkownika_lsi2014_aktualizacja_20190603_2.pdf

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu - projekty pozakonkursowe.


Numer naboru: RPZP.02.01.00-IZ.00-32-003/19

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

15.05.2019

Termin, do którego można składać wnioski

Tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz
z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie wskazanym w wezwaniu oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej
w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści Regulaminu naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu dofinansowanie udzielane będzie jednostką samorządu terytorialnego. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 2.1 przewiduje się wsparcie w ramach jednego typu projektu: Typ 3: Projekty zwiększające świadomość ekologiczną – projekty o charakterze stacjonarnym.

W ramach ww. typu możliwa jest realizacja demonstracyjnych projektów z zakresu budownictwa pasywnego, którym towarzyszą działania informacyjno – promocyjne powodujące zmianę nastawienia mieszkańców do oszczędzania energii.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu naboru

Finanse

  1. Kwota środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego naboru wynosi łącznie 25 000 000,00 EUR (słownie: dwadzieścia pięć milionów 00/100 euro). Na dzień aktualizacji niniejszego regulaminu kwota ta w PLN wyliczona w oparciu o kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego ww. aktualizację wynosi 106 287 500,00 PLN (słownie: sto sześć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset 00/100 PLN).
  2. W ramach naboru możliwe jest również dofinansowanie projektów ze środków budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie RPO WZ.
  3. Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.
  4. Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków BP wynosi: 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
  5. Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 5% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
  6. Minimalna/maksymalna wartość projektu – nie dotyczy.
  7. Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – nie dotyczy.
  8. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi – nie dotyczy.

Niezbędne dokumenty

 

Aktualny Regulamin naboru

 

Inne ważne informacje

 

  1. O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty, które pozytywnie przeszły proces identyfikacji projektu pozakonkursowego, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431 t.j.) oraz zostały wpisane do Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, stanowiącego załącznik nr 5 do SOOP.
  2. W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów:

Wiadomości

Dostępne 2 wiadomości do tego konkursu

Zmiana Regulaminu naboru dla Działania 2.1

27.11.2019 Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany Regulaminu konkursu

Zmiana Regulaminu naboru dla Działania 2.1

02.08.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zmiany Regulaminu konkursu