Zakończony
od 21.12.2020 do 08.03.2021

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że w wyniku pojawienia się wolnych środków w konkursie nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-010/20 Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 13 września 2022 r. podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania kolejnym 3 projektom w łącznej kwocie 3 319 000,29 zł. W związku z powyższym zaktualizowana została lista projektów wybranych do dofinansowania.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 23 lutego 2022 r. w związku z pojawieniem się wolnych środków w konkursie, podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania kolejnym 3 projektom na łączną kwotę dofinansowania 5 037 373,89 zł.  W związku z powyższym zaktualizowana została lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały kolejno największą  liczbę punktów.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 6 grudnia 2021 r.:

 • mając na uwadze wysokość wolnych środków w ramach działania 1.5 podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach konkursu nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-010/20 o kwotę 19 175 542,38 zł;
 • uwzględniając wysokość dostępnych w ramach niniejszego konkursu wolnych środków wynikających ze zwiększonej alokacji, podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania kolejnym 10 projektom na łączną kwotę dofinansowania 19 175 542,38 zł.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 19 października 2021 r.:

 • uwzględniając wyniki uzyskane w toku procedury odwoławczej (etap przedsądowy) w ramach konkursu nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-010/20 dla Działania 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”, Typ projektu: „Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19”, podjął decyzję o aktualizacji listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów (zatwierdzonej uchwałą nr 938/21 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 lipca 2021 r.);
 • mając na uwadze wysokość wolnych środków w ramach działania 1.5 podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach ww. konkursu o kwotę 33 291 902,82 zł;
 • uwzględniając wysokość dostępnych w ramach niniejszego konkursu wolnych środków wynikających ze zwiększonej alokacji, podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania kolejnym 15 projektom na łączną kwotę dofinansowania 33 291 902,82 zł.
W związku z zakończeniem oceny projektów, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą nr 938/21 z dnia 13 lipca 2021 r. zatwierdził listę ocenionych projektów i podjął decyzję o dofinansowaniu 14 projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez przedsiębiorców, w dniu 10 lutego 2021 r. podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-010/20 do dnia 8 marca 2021 r.

Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie skutkować będzie aktualizacją regulaminu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-010/20 (przyjętego uchwałą nr 1550/20 z dnia 20 listopada 2020 r.).

Jednocześnie IZ RPO WZ informuje, że wnioskodawcom którzy już złożyli wnioski o dofinansowanie przysługiwać będzie prawo do ich wycofania oraz złożenie nowego wniosku wraz z załącznikami w wydłużonym terminie. Informacja o wycofaniu wniosku musi zostać przekazana na piśmie do IZ RPO WZ.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line w dniu 26 stycznia 2021 r. dotyczące zasad aplikowania o Fundusze Europejskie w sektorze turystyki w 2021 r. Kliknij tutaj i dowiedz się więcej!

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ) informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-010/20 w ramach 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji - sektor turystyki złożono 101  wniosków na łączną kwotę dofinansowania 158 607 237,08 zł.

Zmiany w naborze wniosków

Skład Osobowy Komisji Oceny Projektów

ZMIANA TERMINU

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, Typ projektu: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19.

Numer konkursu: RPZP.01.05.00-IZ.00-32-010/20

Informacja o konkursie

Termin, od którego można składać wnioski

21 grudnia 2020 r. 

Termin, do którego można składać wnioski

8 marca 2021 r. (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00).

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Lipiec 2021 r.

Miejsce składania wniosków:

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30
70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków :

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku
o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 LSI2014 w terminie naboru projektów oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 15 marca 2021 r.
Możliwe jest złożenie pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w postaci elektronicznej pozwalającej na jego utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym (za pomocą podpisu kwalifikowalnego, skanu podpisanego dokumentu), na adres wwrpo@wzp.pl. W przypadku skanu podpisanego dokumentu, oryginalny dokument w postaci papierowej ww. wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca będzie zobowiązany dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy
o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.5 dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwom z sektora MŚP, tj.: mikroprzedsiębiorstwom, małym przedsiębiorstwom oraz średnim przedsiębiorstwom (w rozumieniu Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1.    W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie typu projektów – Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19.
2.    Dofinansowaniu w konkursie podlegały będą projekty polegające na realizacji inwestycji w sektorze turystyki przyczyniającej się do utrzymania miejsc pracy w okresie kryzysu gospodarczego wywołanego skutkami epidemii COVID-19.
3.    Dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie udzielane jest w formie pomocy zwrotnej.
4.    Wsparciem objęte będą projekty wpływające na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu oraz wpisujące się w następujące obszary wskazane w dokumencie strategicznym „Polityka Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w sektorze turystyki” (załącznik nr 5 do regulaminu konkursu):

 •  rozwój turystyki poznawczej i kulturowej, w tym przede wszystkim rozwój produktu kulturowego opartego o historyczną rekonstrukcję miejsca i czasu,
 •  rozwój turystyki wodnej, w tym rozwój Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego i rozwój sieci szlaków kajakowych,
 •  rozwój innych form turystyki aktywnej, w tym szczególnie turystyki rowerowej i infrastruktury tworzącej ten produkt turystyczny,
 •  rozwój turystyki uzdrowiskowej,
 •  rozwój turystyki rodzinnej wynikający z powyższych priorytetów.

5.    Dofinansowaniu będą podlegały wyłącznie projekty polegające na realizacji inwestycji w sektorze turystyki w zakresie:

 •  prowadzenia hoteli, moteli, hosteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych, ośrodków wczasowych, schronisk młodzieżowych, campingów, obiektów oferujących w sposób zorganizowany miejsca noclegowe (z wyjątkiem mieszkań na wynajem),
 •  prowadzenia restauracji, kawiarni, pubów, barów i innych lokali gastronomicznych oraz punktów małej gastronomii,
 • organizacji usług i imprez turystycznych, usług sportowo-rekreacyjnych i aktywnych form wypoczynku (z wyłączeniem siłowni i klubów fitness);
 • prowadzenia punktów informacji turystycznej, atrakcji turystycznych (w tym muzeów), wypożyczalni sprzętu turystycznego.

6.    Wsparcie w konkursie kierowane będzie na przedsięwzięcia obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

 •  budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,
 •  wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,
 •  zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,
 •  zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.  

7.    Wszystkie projekty, o których dofinansowanie ubiegają się wnioskodawcy, muszą polegać na realizacji inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Kryteria wyboru projektów:

Stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

•    55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
•    45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.


Minimalny wkład własny wnioskodawcy stanowiący udział w wydatkach kwalifikowalnych wynosi:

•    45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
•    55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 4 000 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 300 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100).

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).
Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Pytania i odpowiedzi:

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki:

Wersje archiwalne dokumentów

 

 

 

Wiadomości

Dostępne 1 wiadomości do tego konkursu

Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 1.5 - turystyka

20.11.2020 COVID-19 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków COVID-19 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków