W dniu 20 listopada 2020 r. ogłaszamy konkurs nr RPZP.01.05.00-IZ.00-32-010/20 w ramach działania 1.5 Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw: projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19