Zakończony
od 23.04.2020 do 31.12.2020

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zamieszcza wyniki naboru prowadzonego w ramach Działania 1.18 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji. Nabór przeprowadzony został w trybie nadzwyczajnym mającym na celu ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. W odpowiedzi na nabór wpłynął jeden wniosek, który został objety dofinansowaniem.

 

Skład Komisji Oceny Projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.18 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji w trybie nadzwyczajnym mającym na celu ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Numer naboru: RPZP.01.18.00-IZ.00-32-001/20

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

23 kwietnia 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski

Tryb nadzwyczajny – nie dotyczy

Termin rozstrzygnięcia naboru

Tryb nadzwyczajny – nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

lub

złożyć w postaci elektronicznej pozwalającej na jego utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym (za pomocą podpisu kwalifikowalnego, skanu podpisanego dokumentu), na adres wwrpo@wzp.pl.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie wskazanym w wezwaniu oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści Regulaminu naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.18 podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest Województwo Zachodniopomorskie.  

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru przewiduje się wsparcie w ramach jednego typu projektu: Wdrażanie regionalnego systemu innowacji, upowszechnianie działalności B+R+I oraz proces przedsiębiorczego odkrywania.

Projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach naboru mają służyć rozwijaniu inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego przyjętym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1489/16 z dnia 19 września 2016 r. i/lub  identyfikacji nowych obszarów gospodarczych z potencjałem rozwojowym w zakresie zwiększenia zdolności do skutecznej walki ze skutkami wystąpienia COVID-19.

Nabór realizowany jest w formule projektu grantowego.

Grantodawca w ramach niniejszego typu projektu udziela grantów w ramach komponentów opisanych w regulaminie naboru na realizacje działań przyczyniających się do zwiększenia zdolności województwa zachodniopomorskiego do skutecznej walki ze skutkami epidemii COVID-19.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu naboru.

Finanse

Kwota środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego naboru wynosi łącznie 5 000 000,00 PLN (pięć milionów złotych 00/100 PLN). IZ RPO WZ zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym naborze.

Grantodawca:

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR: 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

2. Minimalny wkład własny wnioskodawcy: brak.

Grantobiorca:

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR: 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją grantu.

2. Minimalny wkład własny: brak.

3. Maksymalna kwota grantu: szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie naboru.


Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin naboru

 

Inne ważne informacje

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

 

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

 

Linki

Wiadomości

Dostępne 2 wiadomości do tego konkursu

Nabór wniosków w trybie nadzwyczajnym mającym na celu ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19

22.04.2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków