Zakończony
od 19.06.2023 do 03.07.2023

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 25 października 2023 r., podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach konkursu nr RPZP.11.03.00-IZ.00-32-002/23 do kwoty 1 836 536,35 zł. W związku z powyższym zaktualizowana została lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów i przyznał dofinansowanie uzupełniające dla projektu wskazanego w pozycji 2 na Liście rankingowej w wysokości 219 211,74 zł, tym samym łączna kwota dofinansowania tego projektu wynosi 492 721,74 zł.

 

Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą nr 1652/23 z dnia 12 października 2023 r. podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w ramach konkursu nr RPZP.11.03.00-IZ.00-32-002/23 do kwoty 1 617 324,61 zł i przyznał dofinansowanie dla projektu wskazanego w pozycji 2 na Liście rankingowej w wysokości 273 510,00 zł. W związku z powyższym zaktualizowana została lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów.

Poniżej prezentujemy listę  odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące konkursu

Skład Osobowy Komisji Oceny Projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 11.3 Wsparcie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej osób uciekających przed wojną w Ukrainie.

Konkurs jest realizowany w ramach Wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-UE), planu naprawczego uruchomionego przez Komisję Europejską w celu ograniczenia społecznych i gospodarczych skutków pandemii COVID-19. Środki REACT-EU stanowią dodatkową alokację dla Polski w ramach Polityki Spójności w perspektywie budżetowej 2014-2020.

Numer konkursu: RPZP.11.03.00-IZ.00-32-002/23

Informacje o konkursie

Termin, od którego można składać wnioski:

19 czerwca 2023 r.

Termin, do którego można składać wnioski:

3 lipca 2023 r. (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00).

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Wrzesień 2023 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów do godz. 15:00 oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 10 lipca 2023 r.

W przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego lub u innego operatora, pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IZ RPO WZ najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 10 lipca 2023 r.  

Możliwe jest złożenie pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w postaci elektronicznej pozwalającej na jego utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym (za pomocą podpisu kwalifikowalnego, skanu podpisanego dokumentu), na adres wwrpo@wzp.pl albo przez e-PUAP, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 10 lipca 2023 r. W przypadku skanu podpisanego dokumentu, oryginalny dokument w postaci papierowej ww. wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca będzie zobowiązany dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach niniejszego konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 1. jednostki samorządu terytorialnego – tylko w formie partnerstwa z organizacją pozarządową;

 2. organizacje pozarządowe.

Przez organizację pozarządową należy rozumieć podmiot określony w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie typu projektu:

 • Dostosowanie istniejącej infrastruktury na poczet zapewnienia odpowiednich warunków, w tym społecznych i bytowych, osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie.

W ramach konkursu wspierane będą działania w zakresie m.in.:

 • organizacji miejsc integracji osób uciekających przed wojną w Ukrainie, zapewniających m. in. działania angażujące uchodźców i społeczność przyjmującą,
 • organizacji miejsc pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie zapewniających opiekę nad dziećmi tych osób,

 • organizacji miejsc pomocy organizacyjno-prawnej i/lub pomocy psychologicznej i/lub pomocy w podjęciu zatrudnienia dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie,

 • adaptacji/wyposażenia mieszkań, w tym miejsc pobytu tymczasowego udostępnianych osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie.

Wsparcie w zakresie miejsc organizacji kursów j. polskiego i /lub punktów dystrybucji pomocy materialnej (żywność, odzież itp.) będzie możliwe wyłącznie z innymi działaniami

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

 1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi – 100%.

 2. Minimalny wkład własny wnioskodawcy – nie dotyczy.

 3. Minimalna/maksymalna wartość projektu – nie dotyczy.

 4. Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu jest wyższa niż 100 000,00 PLN.

 5. Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie przekracza kwoty 500 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 245 630,85 EUR (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści 85/100 EUR).

Na dzień ogłoszenia niniejszego regulaminu konkursu kwota ta w PLN wynosi 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion 00/100 PLN)[1].

[1] Kwotę alokacji obliczoną według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania Komisji Europejskiej w maju 2023 r. (1 euro = 4,5235 zł) pomniejszono o 10% na ewentualne zmiany kursu.

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Do wsparcia kwalifikują się projekty, których realizacja nie rozpoczęła się przed dniem 24 lutego 2022 r. i zakończy się do 31 grudnia 2023 r.

W ramach konkursu jeden podmiot może być wnioskodawcą/partnerem w nie więcej niż dwóch projektach. W przypadku złożenia w konkursie więcej niż dwóch wniosków o dofinansowanie projektów, w których jeden podmiot pełni funkcję wnioskodawcy/partnera, wszystkie wnioski, w których dany podmiot występuje jako wnioskodawca albo partner podlegają odrzuceniu.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat konkursu, kryteriów wyboru projektów oraz wymaganych dokumentów będą udzielane przez pracowników Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem 91 45 28 814.

Linki

Wiadomości

Dostępne 1 wiadomości do tego konkursu

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 11.3

12.06.2023 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków