Zakończony
od 26.05.2022 do 31.12.2023

 

Wyniki naboru: 

 

Zmiany w naborze wniosków

Skład Osobowy Komisji Oceny Projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 11.1 Wsparcie sektora zdrowia w kontekście pandemii COVID-19.

Nabór jest realizowany w ramach Wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-UE), planu naprawczego uruchomionego przez Komisję Europejską w celu ograniczenia społecznych i gospodarczych skutków pandemii COVID-19. Środki REACT-EU stanowią dodatkową alokację dla Polski w ramach Polityki Spójności w perspektywie budżetowej 2014-2020.

Numer naboru: RPZP.11.01.00-IZ.00-32-001/22

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z KOMUNIKATEM DOTYCZĄCYM PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO LUB KONKURSU JAKO SANKCJI W CELU PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI FEDERACJI ROSYJKIEJ NA UKRAINĘ

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Dokumentację aplikacyjną należy złożyć do IZ RPO WZ w terminie wskazanym przez wnioskodawcę w deklaracji o przygotowaniu projektu lub w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, stanowiącym załącznik nr 5 do SOOP, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu wnioskodawcy przez IZ RPO WZ do złożenia dokumentacji aplikacyjnej w terminie w nim wskazanym.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w LSI2014 w terminie wskazanym w wezwaniu (z zastrzeżeniem zapisów podrozdziału 6.1 pkt 2) oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu. 

W przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego lub u innego operatora pocztowego, pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IZ RPO WZ najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu.

UWAGA!

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego w związku z wystąpieniem COVID-19 możliwe jest złożenie pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w postaci elektronicznej pozwalającej na jego utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym (za pomocą podpisu kwalifikowanego, skanu podpisanego dokumentu), na adres wwrpo@wzp.pl albo przez e-PUAP najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu.

W przypadku przesłania skanu podpisanego dokumentu, oryginalny dokument w postaci papierowej ww. wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca będzie zobowiązany dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu naboru

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Nabór przewidziany jest wyłącznie dla wnioskodawców, których projekty:

  1. otrzymały akceptację Planu działań w sektorze zdrowia przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia;
  2. pozytywnie przeszły proces identyfikacji projektu pozakonkursowego, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy wdrożeniowej oraz zostały wpisane do Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, stanowiącego załącznik nr 5 do SOOP.

W ramach Działania 11.1 dofinansowanie udzielane będzie:

  • podmiotom leczniczym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru wspierany będzie następujący typ projektu:

  • Budowa (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach), przebudowa, modernizacja obiektów ochrony zdrowia oraz zakup wyposażenia, w tym zakup wyrobów medycznych zdefiniowanych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków dofinansowania zawarte są w treści regulaminu naboru.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do regulaminu naboru.

Finanse

  1. Wnioskowana kwota i poziom wsparcia muszą być zgodne z zapisami SOOP oraz załącznika 5 do SOOP, tj. z Wykazem projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą.
  2. Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych projektu.

  3. Kwota środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego naboru wynosi 16 414 434 EUR (słownie: szesnaście milionów czterysta czternaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery 00/100 euro) . Na dzień przyjęcia niniejszego regulaminu kwota ta w PLN wynosi 76 968 922,46 PLN (słownie:  siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa 46/100 złotych).

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do regulaminu naboru.

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do regulaminu naboru.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 45 28 814 lub 91 45 28 815.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów

Wiadomości

Dostępne 1 wiadomości do tego konkursu

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 11.1

24.05.2022 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nabory wniosków