Zakończony
od 01.07.2016 do 31.12.2023

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego publikuje wyniki oceny projektów ubiegających się o dofinansowanie.

 

Uwaga! 3.06.2019 został zaktualizowany Serwis Beneficjenta LSI2014. Szczegóły znajdują się pod linkiem: http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/info_dla_uzytkownika_lsi2014_aktualizacja_20190603_2.pdf

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - Instytucja Pośrednicząca powołana dla wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – tryb pozakonkursowy.


Numer naboru: RPZP.01.11.00-IZ.00-32-001/16

Skład Osobowy Komisji Oceny Projektów

Kontakt w sprawach związanych z naborem

W związku z pozakonkursowym charakterem naboru nie przewidujemy organizacji szkolenia z zakresu Regulaminu naboru oraz zasad przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, lecz możliwość ustalenia terminu konsultacji indywidualnych. W sprawach związanych z naborem oraz ustaleniem terminu konsultacji indywidualnych proszę się kontaktować ze wskazanymi poniżej osobami:

Paulina Kondrat - Bielecka

adres e-mail: pkondrat@wzp.pl

tel.: 91 44 11 160

 

Katarzyna Chmielewska-Czyżyk

adres e-mail: : kchmielewska@wzp.pl

tel.: 91 44 11 661

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

01.07.2016

Termin, do którego można składać wnioski

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

Termin rozstrzygnięcia naboru

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej, liczenia terminów oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.11 dofinansowanie udzielane jest:

 1. jednostkom samorządu terytorialnego (jst),
 2. jednostkom organizacyjnym jst posiadającym osobowość prawną,
 3. związkom jst,
 4. podmiotom zarządzającym terenami inwestycyjnymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. W ramach naboru możliwe jest dofinansowanie projektów realizujących działania zwiększające atrakcyjność i dostępność stref inwestycyjnych, polegające na:
  • poszerzeniu istniejącej strefy inwestycyjnej, poprzez przyłączenie przylegających do niej działek, np. terenów typu „greenfield”, z zastrzeżeniem, że w ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się tworzenia nowych stref inwestycyjnych typu „greenfield”,
  • zwiększeniu atrakcyjności strefy w istniejących granicach,
  • tworzeniu nowych stref inwestycyjnych na terenach poprzemysłowych, pokolejowych, powojskowych i popegeerowskich, z zastrzeżeniem, że obszary obejmowane strefą nie są  terenami typu „greenfileld“.
 2. W ramach Działania 1.11 wspierane będą przedsięwzięcia polegające na:
  • prowadzeniu prac studyjno-koncepcyjnych, badań geotechnicznych,
  • kompleksowym wyposażeniu w media,
  • modernizacji i rozbudowie wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej,
  • uzupełnieniu elementów infrastruktury lub modernizacji istniejących (w tym wspólnej infrastruktury przeznaczonej dla wszystkich przedsiębiorców, którzy funkcjonować będą na terenie strefy),
  • adaptacji budynków na cele planowanej działalności gospodarczej służącej więcej niż jednemu przedsiębiorcy.
 3. W niniejszym naborze IZ RPO WZ przewiduje możliwość realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Kryteria wyboru projektów

 1. Kryteria wyboru projektów obowiązujące przed nowelizacją ustawy wdrożeniowej, która weszła w życie z dniem 2 września 2017 r. (PDF 1,72 MB)
 2. Kryteria wyboru projektów zaktualizowane w związku z nowelizacją ustawy wdrożeniowej, która weszła w życie z dniem 2 września 2017 r. (PDF 1,63 MB)

Finanse

 1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
 2. Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.
 3. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym naborze wynosi łącznie 11 000 000 EUR (jedenaście milionów 00/100 EUR). Na dzień aktualizacji niniejszego regulaminu kwota ta w PLN wyliczona w oparciu o kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego ww. aktualizację – z zastrzeżeniem pkt 4 - wynosi 47 460 600 PLN (słownie: czterdzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset 00/100 PLN).
 4. Dostępność środków na dofinansowanie danego projektu zależy od wielkości uprzednio zakontraktowanych w ramach Działania 1.11 środków, jak również kursu euro właściwego dla miesiąca podpisania umowy o dofinansowanie tego projektu (kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc podpisania umowy o dofinansowanie).

Niezbędne dokumenty

1.  Regulamin naboru (projekty, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło przed 22 listopada 2017 r.);

2.  Regulamin naboru (projekty, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło od 22 listopada 2017 r.).

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Wzór decyzji o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Inne ważne informacje

O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty, które pozytywnie przeszły proces identyfikacji projektu pozakonkursowego, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1460, t.j. ze zm.) oraz zostały wpisane do Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, stanowiącego załącznik nr 5 do SOOP.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów