Zakończony
od 29.09.2021 do 30.11.2021

 

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 740/22 z dnia 17 maja 2022 r.:

  • uwzględniając wyniki uzyskane w toku procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.01.10.00-IZ.00-32-003/21 dla Działania 1.10 „Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”, podjął decyzję o aktualizacji Listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów;
  • zwiększył alokację w ramach ww. konkursu o kwotę 699 767,33 zł;
  • podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania projektowi wskazanemu w pozycji pierwszej na zaktualizowanej Liście projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów; Kwota dofinansowania ww. projektu wynosi: 818 258,03 zł.

W związku z zakończeniem oceny projektów, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą nr 265/22 z dnia 1 marca 2022 r. zatwierdził listę ocenionych projektów i podjął decyzję o dofinansowaniu 1 projektu, który spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał największą liczbę punktów.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ) informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.01.10.00-IZ.00-32-003/21 w ramach 1.10 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego złożono 3  wnioski na łączną kwotę dofinansowania 17 011 162,12 zł.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłoszonym przez potencjalnego wnioskodawcę, w dniu 19 października 2021 r. podjął decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPZP.01.10.00-IZ.00-32-003/21 do dnia 30 listopada 2021 r.

Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie skutkować będzie aktualizacją regulaminu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 nr RPZP.01.10.00-IZ.00-32-003/21 (przyjętego uchwałą nr 1503/21 z dnia 19 października 2021 r.).

Zmiany w naborze wniosków

Skład Komisji Oceny Projektów

ZMIANA TERMINU

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.10 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego

Numer konkursu: RPZP.01.10.00-IZ.00-32-003/21

Informacje o konkursie

Termin, od którego można składać wnioski

29 września 2021 r.

Termin, do którego można składać wnioski

30 listopada 2021 r. (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00).

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku
o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 LSI2014 w terminie naboru projektów oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 7 grudnia 2021 r.

Możliwe jest złożenie pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w postaci elektronicznej pozwalającej na jego utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym (za pomocą podpisu kwalifikowalnego, skanu podpisanego dokumentu), na adres wwrpo@wzp.pl. W przypadku skanu podpisanego dokumentu, oryginalny dokument w postaci papierowej ww. wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca będzie zobowiązany dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy
o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

1. W ramach Działania 1.10 dofinansowanie udzielane będzie:

  • jednostkom samorządu terytorialnego (jst),
  • jednostkom organizacyjnym jst posiadającym osobowość prawną,
  • związkom jst,
  • podmiotom zarządzającym terenami inwestycyjnymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Dofinansowaniu w konkursie podlegały będą projekty zapewniające tworzenie i rozbudowę infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w postaci stref inwestycyjnych, spełniające oczekiwania przedsiębiorstw, które chcą rozwijać lub podjąć działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Realizowane w ramach działania przedsięwzięcia będą mogły polegać na:

- prowadzeniu prac studyjno-koncepcyjnych, badań geotechnicznych,
- kompleksowym wyposażeniu w media,
- modernizacji i rozbudowie wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej, z zastrzeżeniem,  iż wewnętrzne drogi komunikacyjne, to tzw. drogi wewnętrzne, niezaliczone do żadnej
  z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg (zgodnie z ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.),
- uzupełnieniu elementów infrastruktury lub modernizacji istniejących (w tym wspólnej infrastruktury przeznaczonej dla wszystkich przedsiębiorców, którzy funkcjonować będą na terenie strefy),
- adaptacji budynków na cele planowanej działalności gospodarczej służącej więcej niż jednemu przedsiębiorcy.

2. Dofinansowaniu będą podlegały wyłącznie projekty realizujące działania zwiększające atrakcyjność i dostępność stref inwestycyjnych, polegające na:

- poszerzeniu istniejącej strefy inwestycyjnej, poprzez przyłączenie przylegających do niej działek,
- zwiększeniu atrakcyjności strefy w istniejących granicach,
- tworzeniu nowych stref inwestycyjnych na terenach poprzemysłowych, pokolejowych, powojskowych i popegeerowskich.

3. Wsparcie w konkursie kierowane będzie na realizowanie projektów, które powinny prowadzić do rozwiązania istotnych problemów dostępności infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego obszarów, które mają szansę na rozwój społeczny, gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu stanowić musi atrakcyjną strefę inwestycyjną do lokowania nowych inwestycji przedsiębiorstw, nowych pomysłów biznesowych oraz musi sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy.

4. Przedsięwzięcia podejmowane w strefach inwestycyjnych muszą być ukierunkowane na zwiększenie liczby nowych inwestycji realizowanych na terenie strefy przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz powinny polegać na poprawieniu warunków do prowadzenia i rozwoju działalności MŚP, zwiększać dostępność strefy lub stopień jej skomunikowania.

5. Dofinansowanie udzielane jest w formie pomocy zwrotnej.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załączniki nr 2 i 2a do regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

  • 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy stanowiący udział w wydatkach kwalifikowalnych wynosi:

  • 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 9 156 400,00 zł (słownie: dziewięć milionów sto piędziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych 00/100).

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu.

Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów

Wiadomości

Dostępne 1 wiadomości do tego konkursu

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.10

09.03.2022 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków