Zakończony
od 02.03.2020 do 07.09.2020

 

W związku z zakończeniem oceny KOP w ramach procedury odwoławczej dla III rundy konkursu nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-008/20 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego informuje o jej wynikach.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1271/21 z dnia 31 sierpnia 2021 r. podwyższył alokację dla konkursu nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-008/20 o kwotę 4 835 825,00 zł z przeznaczeniem dla III rundy konkursu, co umożliwiło podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu z trybu odwoławczego, który w jego wyniku spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał wymaganą liczbę punktów.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 190/21 z dnia 23 lutego 2021 r. podwyższył alokację dla konkursu nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-008/20 o kwotę 7 340 202,34 zł z przeznaczeniem dla III rundy konkursu, co umożliwiło podjęcie decyzji o dofinansowaniu kolejnych 5 projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

W związku z zakończeniem oceny projektów złożonych w ramach III rundy naboru nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-008/20 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 72/21 z dnia 27 stycznia 2021 r. zatwierdził listy ocenionych projektów, podwyższył alokację dla konkursu o kwotę 6 528 214,66 zł oraz podjął decyzję o przesunięciu niewykorzystanych środków z dwóch dotychczasowych rund naboru w łącznej wysokości 3 679 757,66 zł na III rundę, co umożliwiło podjęcie decyzji o dofinansowaniu 10 projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów.

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej dla I rundy konkursu nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-008/20 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1596/20 dokonał kolejnego zwiększenia alokacji konkursu o kwotę 1 094 701,74 zł z przeznaczeniem dla I rundy oraz zaktualizował Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

W związku z zakończeniem oceny projektów złożonych w ramach II rundy naboru nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-008/20 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1572/20 z dnia 24 listopada 2020 r. zatwierdził listy ocenionych projektów i podwyższył alokację dla konkursu o kwotę 3 681 471,48 zł z przeznaczeniem dla rundy umożliwiającą podjęcie decyzji o dofinansowaniu wszystkich projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

W związku z zakończeniem oceny projektów złożonych w ramach I rundy naboru nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-008/20 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1266/20 z dnia 15 września 2020 r. zatwierdził listy ocenionych projektów i podjął decyzję o dofinansowaniu wszystkich projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że w odpowiedzi na III rundę konkursu nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-008/20 w ramach działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej, złożono 18 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 35 263 218,50 zł.  

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że w odpowiedzi na II rundę konkursu nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-008/20 w ramach działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej, złożono 10 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 15 923 396,67 zł.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że w odpowiedzi na I rundę konkursu nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-008/20 w ramach działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej, złożono 12 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 24 206 062,44 zł.

Zmiany w naborze wniosków

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 2 projektu: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

Numer konkursu: RPZP.01.01.00-IZ.00-32-008/20

Informacja o konkursie:

Nabór wniosków prowadzony będzie w rundach.

Terminy poszczególnych rund:

I runda:  od 2 marca 2020 r. do 4 maja 2020 r.: w ramach I rundy oceniane będą projekty, które zostały opublikowane w LSI2014 od 2 marca 2020 r. do 4 maja 2020 r. i których pisemny wniosek o przyznanie pomocy został dostarczony do IZ RPO WZ do 11 maja 2020 r.

II runda: od 5 maja 2020 r. do 6 lipca 2020 r.: w ramach II rundy oceniane będą projekty, które zostały opublikowane w LSI2014 od 5 maja 2020 r. do 6 lipca 2020 r. i których pisemny wniosek o przyznanie pomocy został dostarczony do IZ RPO WZ do 13 lipca 2020 r.,

III runda: od 7 lipca 2020 r. do 7 września 2020 r.: w ramach III rundy oceniane będą projekty, które zostaną opublikowane w LSI2014 od 7 lipca 2020 r. do 7 września 2020 r. do godziny 15:00 i których pisemny wniosek o przyznanie pomocy zostanie dostarczony do IZ RPO WZ do 14 września 2020 r.

Terminy rozstrzygnięcia konkursu:

I runda – wrzesień 2020 r.

II runda - listopad 2020 r.

III runda – styczeń 2021 r.

Miejsce składania wniosków:

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Uwaga!

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na terenie kraju, pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy dostarczyć w terminie właściwym dla danej rundy, w postaci elektronicznej - na adres wwrpo@wzp.pl - pozwalającej na jej utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym (np. za pomocą podpisu kwalifikowalnego, skanu podpisanego dokumentu). W związku z potrzebą minimalizowania ryzyka, obsługa klienta będzie odbywała się bez możliwości bezpośredniego kontaktu z pracownikiem Urzędu do odwołania.

Sposób składania wniosków:

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku
o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w „Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020” - LSI2014, w terminie poszczególnych rund naboru projektów oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, w terminie właściwym dla danej rundy.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Kto może składać wnioski?

W ramach 2 typu projektów Działania 1.1 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,
 • duże przedsiębiorstwa,
 • partnerstwa naukowo-przemysłowe składające się z co najmniej jednego przedsiębiorstwa oraz co najmniej jednej jednostki naukowej będącej podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7. ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 nr 85 t.j.), w których liderem jest przedsiębiorstwo. Partnerstwo może składać się nie więcej niż z 4 podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1.W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie 2 typu projektów Działania 1.1 – projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

2.Wsparcie w konkursie kierowane będzie:

 • na przedsięwzięcia podejmowane w ramach inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego określonych w „Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego” przyjętym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1489/16 z dnia 19 września 2016 roku (stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego regulaminu) lub w branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości,
 • począwszy od II rundy konkursu - na przedsięwzięcia wykraczające poza obszary inteligentnych specjalizacji oraz branże bezpośrednio z nimi powiązane w ramach globalnych łańcuchów wartości.

3.Inteligentne specjalizacje, o których mowa powyżej to:

 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • zaawansowane wyroby metalowe,
 • produkty drzewno-meblarskie,
 • opakowania przyjazne środowisku,
 • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 • nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • multimodalny transport i logistyka,
 • produkty oparte na technologiach informacyjnych.

4.Projekty ubiegające się o dofinansowanie każdorazowo muszą zawierać komponent B+R, obejmujący badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe (prace B+R co najmniej od II TRL) albo tylko eksperymentalne prace rozwojowe (prace B+R co najmniej od VII TRL) i zakładać wypracowanie technologii/rozwiązania gotowego do wdrożenia, co oznacza, iż prace B+R przewidziane w projekcie muszą kończyć się osiągnięciem IX TRL.

5.Lokalizacja siedziby/zakładu/oddziału wnioskodawcy (lidera), w którym prowadzone będą prace B+R, musi zostać odzwierciedlona w dokumencie rejestrowym wnioskodawcy. W przypadku, gdy wnioskodawca (lider) nie posiada w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie zakładu/oddziału na terenie województwa zachodniopomorskiego, dopuszczalne jest określenie przewidywanej lokalizacji, w której prowadzone będą zaplanowane prace B+R, przy czym wnioskodawca (lider) zobligowany będzie do odzwierciedlenia ww. zakładu/oddziału w dokumencie rejestrowym przed rozpoczęciem ww. prac.

6.W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oprócz komponentu B+R, projekt może zawierać także komponent wdrożeniowy, obejmujący inwestycje w maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, budynki, budowle i grunty – niezbędne do wdrożenia do działalności własnej przedsiębiorstwa wyników prac B+R powstałych na skutek realizacji komponentu B+R.

7. Inwestycja dotycząca komponentu wdrożeniowego musi być zlokalizowana na terenie województwa zachodniopomorskiego w przypadku stacjonarnego charakteru. W przypadku niestacjonarnego charakteru, tzn. w przypadku gdy infrastruktura niezbędna do wdrożenia produktów/usług będących efektem prac B+R nie jest instalowana na stałe, a zatem nie jest możliwe określenie lokalizacji zakładu, w którym ww. efekty prac B+R będą wdrożone, wówczas siedziba wnioskodawcy musi być na terenie województwa zachodniopomorskiego począwszy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kryteria wyboru projektów:

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse:

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

a)w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 60%,

 • duże przedsiębiorstwa – 50%.

b) w przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 35%,

 • duże przedsiębiorstwa – 25%,

c) w przypadku pomocy de minimis na koszty pośrednie:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 50%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 50%,

 • duże przedsiębiorstwa – 50%.

d) w przypadku pomocy publicznej na koszty dotyczące prac przedwdrożeniowych:

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 50%,

 • średnie przedsiębiorstwa – 50%.

e) w przypadku dofinansowania nienoszącego znamion pomocy publicznej dla jednostek naukowych będących partnerami w ramach partnerstwa naukowo-przemysłowego na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych pod warunkiem, że projekt w tej części realizowany jest w ramach ich działalności niegospodarczej: do100%.

f) w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej na komponent wdrożeniowy:

 • 55% wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw

 • 45% wydatków kwalifikowalnych w przypadku  średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu może wynosić 9 000 000,00 zł z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych komponentu B+R wynosi 5 000 000,00 zł.

Kwota wydatków kwalifikowanych większa niż 5 000 000,00 zł jest możliwa wyłącznie w projekcie, w ramach którego przewidziano wydatki kwalifikowalne na komponent wdrożeniowy. Komponent wdrożeniowy może stanowić uzupełnienie projektu, tzn. wartość wydatków  kwalifikowanych komponentu wdrożeniowego musi stanowić mniej niż 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Poziom dofinansowania, o którym mowa w lit. a) i b), w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15% do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • projekt zakłada efektywną współpracę między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę (będącą jednostką naukową zgodnie z zapisami regulaminu konkursu), jeżeli ta ostatnia ponosi, co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań,
 • wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechnione podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego na zasadach określonych w regulaminie.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 26 817 210,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset siedemnaście tysięcy dwieście dziesięć złotych 00/100), z czego:

 1. na rundę I konkursu przeznacza się środki w wysokości 15 817 210,00 zł,

 2. na rundę II konkursu przeznacza się środki w wysokości 5 500 000,00 zł,

 3. na rundę III konkursu przeznacza się środki w wysokości 5 500 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Konkurs ma charakter zamknięty i jest podzielony na rundy.

Pytania i odpowiedzi:

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki:

Wersje archiwalne

 

Wiadomości

Dostępne 7 wiadomości do tego konkursu

Zwiększenie alokacji i dofinansowanie projektu z trybu odwoławczego w ramach III rundy naboru dla Działania 1.1

02.09.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Zakończenie oceny KOP w ramach procedury odwoławczej dla III rundy konkursu w ramach Działania 1.1

29.04.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Zwiększenie alokacji i dofinansowanie kolejnych 5 projektów w ramach III rundy naboru w ramach Działania 1.1

24.02.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Rozstrzygnięcie III rundy naboru w ramach Działania 1.1

28.01.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Zakończenie procedury odwoławczej dla I rundy konkursu Działanie 1.1

03.12.2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Rozstrzygnięcie II rundy naboru w ramach Działania 1.1

25.11.2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Zmiana regulaminu naboru w ramach Działania 1.1

26.02.2020 Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany Regulaminu konkursu