Zakończony
od 02.03.2020 do 09.11.2020

 

W związku z zakończeniem oceny KOP w ramach procedury odwoławczej dotyczącej IV rundy naboru nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-009/20, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1365/22 z dnia 6.09.2022 r. zaktualizował listę projektów, które nie spełniły kryteriów wyboru. Uchwała ta jest konsekwencją procedury odwoławczej dotyczącej projektu, któremu odmówiono podpisania umowy o dofinansowanie (uchwała 1367/21 z 22.09.2022 r.), a następnie poddano ponownej ocenie (uchwała 902/22 z 14.06.2022 r.), w wyniku której uznano projekt za niespełniający kryteriów wyboru.

 

W związku z zakończeniem oceny projektów w ramach IV rundy naboru nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-009/20, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 163/21 z dnia 17 lutego 2021 r. zatwierdził listę ocenionych projektów i podjął decyzję o dofinansowaniu wszystkich projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

W związku z zakończeniem oceny projektów w ramach III rundy naboru nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-009/20, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1573/20 z dnia 24 listopada 2020 r. zatwierdził listę ocenionych projektów i podjął decyzję o dofinansowaniu wszystkich projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

W związku z zakończeniem oceny projektów w ramach II rundy naboru nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-009/20, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1437/20 z dnia 28 października 2020 r. zatwierdził listę ocenionych projektów i podjął decyzję o dofinansowaniu wszystkich projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

W związku z zakończeniem oceny projektów w ramach I rundy naboru nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-009/20, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1179/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r. zatwierdził listę ocenionych projektów i podjął decyzję o dofinansowaniu wszystkich projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje:

 • w odpowiedzi na I rundę konkursu nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-009/20 w ramach działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 1 Małe projekty B+R, złożono 5 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 815 456,71 zł,
 • w odpowiedzi na II rundę konkursu nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-009/20 w ramach działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 1 Małe projekty B+R, złożono 3 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 599 250,00 zł,
 • w odpowiedzi na III rundę konkursu nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-009/20 w ramach działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 1 Małe projekty B+R, złożono 3 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 567 922,40 zł,
 • w odpowiedzi na IV rundę konkursu nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-009/20 w ramach działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 1 Małe projekty B+R, złożono 18 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 3 388 867,48 zł."

Zmiany w naborze wniosków

Poniżej prezentujemy listę odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące naboru:

•             Pytania i odpowiedzi

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 1: Małe projekty B+R.

Numer konkursu: RPZP.01.01.00-IZ.00-32-009/20

Informacja o konkursie

Nabór wniosków prowadzony będzie w rundach.

Terminy poszczególnych rund:

I runda od dnia 2 marca 2020 r. do dnia 4 maja 2020 r.: w ramach I rundy oceniane będą projekty, które zostały opublikowane w LSI2014 od dnia 2 marca 2020 r. do dnia 4 maja 2020 r. i których pisemny wniosek o przyznanie pomocy został dostarczony do IZ RPO WZ do dnia 11 maja 2020 r.,

II runda od dnia 5 maja 2020 r. do dnia 6 lipca 2020 r.: w ramach II rundy oceniane będą projekty, które zostały opublikowane w LSI2014 od dnia 5 maja 2020 r. do dnia 6 lipca 2020 r. i których pisemny wniosek o przyznanie pomocy został dostarczony do IZ RPO WZ do dnia 13 lipca 2020 r.,

III runda od dnia 7 lipca 2020 r. do dnia 7 września 2020 r.: w ramach III rundy oceniane będą projekty, które zostały opublikowane w LSI2014 od dnia 7 lipca 2020 r. do dnia 7 września 2020 r. i których pisemny wniosek o przyznanie pomocy został dostarczony do IZ RPO WZ do dnia 14 września 2020 r.,

IV runda od dnia 8 września 2020 r. do dnia 9 listopada 2020 r.: w ramach IV rundy oceniane będą projekty, które zostały opublikowane w LSI2014 od dnia 8 września 2020 r. do dnia 9 listopada 2020 r. do godziny 15:00 i których pisemny wniosek o przyznanie pomocy został dostarczony do IZ RPO WZ do dnia 16 listopada 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia rund konkursu:

I runda – sierpień 2020 r.

II runda – październik 2020 r

III runda – grudzień 2020 r.

IV runda – luty 2021 r.

Miejsce składania wniosków:

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Uwaga!

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na terenie kraju, pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy dostarczyć w terminie właściwym dla danej rundy, w postaci elektronicznej - na adres wwrpo@wzp.pl - pozwalającej na jej utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym (np. za pomocą podpisu kwalifikowalnego, skanu podpisanego dokumentu). W związku z potrzebą minimalizowania ryzyka, obsługa klienta będzie odbywała się bez możliwości bezpośredniego kontaktu z pracownikiem Urzędu do odwołania.

Sposób składania wniosków :

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku
o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w „Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020” - LSI2014 w terminie poszczególnych rund naboru projektów oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, w terminie właściwym dla danej rundy.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 1.1 typ 1 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 •  mikroprzedsiębiorstwa,
 •  małe przedsiębiorstwa,
 •  średnie przedsiębiorstwa,
 •  duże przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1)W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące zakup usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, technologii produkcji, projektu wzorniczego bądź jego/jej przetestowaniem.

2)Wsparcie w konkursie kierowane jest:

 • na przedsięwzięcia podejmowane w obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego określonych w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego przyjętym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1489/16 z dnia 19 września 2016 r. stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu lub w branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości;
 • począwszy od II rundy konkursu - na przedsięwzięcia wykraczające poza obszary inteligentnych specjalizacji oraz branże bezpośrednio z nimi powiązane w ramach globalnych łańcuchów wartości.

3)Inteligentne specjalizacje, o których mowa powyżej to:

 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,
 • zaawansowane wyroby metalowe,
 • produkty drzewno-meblarskie,
 • opakowania przyjazne środowisku,
 • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,
 • nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • multimodalny transport i logistyka,
 • produkty oparte na technologiach informacyjnych.

4)Wnioskodawca musi być zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzić działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego, co znajduje potwierdzenie w jego dokumentach rejestrowych, tj. informacja o posiadaniu siedziby lub oddziału lub miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego.

5)Przedmiot projektu musi dotyczyć działalności gospodarczej wnioskodawcy prowadzonej na terenie województwa zachodniopomorskiego, tzn. usługa badawczo – rozwojowa świadczona w ramach projektu związana jest z produktem/usługą, będącą przedmiotem działalności prowadzonej na terenie województwa lub planowanej do podjęcia.

6)Wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej może być:

 • podmiot tworzący system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • Centrum Transferu Technologii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • Spółka celowa w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • niezależna jednostka stanowiąca akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach), posiadające siedzibę na terytorium RP,
 • przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, posiadający siedzibę na terytorium RP.

Kryteria wyboru projektów:

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 15 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 200 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: nie dotyczy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 3 831 030,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści jeden tysięcy trzydzieści złotych, 00/100) z czego:

 1. na rundę I konkursu przeznacza się środki w wysokości 1 431 030,00 zł
 2. na rundę II konkursu przeznacza się środki w wysokości 800 000,00 zł,
 3. na rundę III konkursu przeznacza się środki w wysokości 800 000,00 zł,
 4. na rundę IV konkursu przeznacza się środki w wysokości 800 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Konkurs ma charakter zamknięty i jest podzielony na rundy.

Pytania i odpowiedzi:

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki:

Wersje archiwalne

 

Wiadomości

Dostępne 3 wiadomości do tego konkursu

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach IV rundy naboru Działanie 1.1

19.02.2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach III rundy naboru Działanie 1.1

25.11.2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Zmiana regulaminu naboru w ramach Działania 1.1

26.02.2020 Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany Regulaminu konkursu