Dowiedz się o polityce zwalczania nadużyć finansowych stosowanej przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym

Definicja nadużycia finansowego

Nadużycie finansowe - zgodnie z art. 1 (1) (a) Konwencji sporządzonej na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich jest to jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie naruszające interesy finansowe Wspólnot Europejskich w odniesieniu do wydatków, polegające na:

 • wykorzystaniu lub przedstawieniu nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich lub budżetów zarządzanych przez Wspólnoty Europejskie lub w ich imieniu,
 • nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym celu,
 • niewłaściwym wykorzystaniu takich środków do celów innych niż te, na które zostały pierwotnie przyznane.

Polityka zwalczania nadużyć finansowych

Zgodnie z art. 125 ust. 4 lit (c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 instytucja zarządzająca wprowadza skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka.

W ramach Programu Regionalnego funkcjonuje uporządkowany system w zakresie skutecznego przeciwdziałania problemowi nadużyć finansowych oparty na:

 • działaniach prewencyjnych takich jak: szkolenia pracowników; działania podnoszące poziom świadomości na temat nadużyć finansowych; informowanie o prowadzonych kontrolach projektów;
 • stosowaniu przejrzystego podziału obowiązków w zakresie organizowania systemów kontroli i zarządzania;
 • funkcjonowaniu jednoznacznie sformułowanego kodeksu etycznego;
 • rzetelnych mechanizmach kontroli / nadzoru / weryfikacji realizowanych projektów w połączeniu z uprzednio dokonaną oceną ryzyka;
 • przejrzystych mechanizmach zgłaszania nadużyć finansowych właściwym organom.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych - OLAF

OLAF prowadzi dochodzenia w sprawie nadużyć na szkodę budżetu Unii Europejskiej, korupcji oraz poważnych uchybień wewnątrz instytucji europejskich i opracowuje politykę zwalczania nadużyć finansowych na potrzeby Komisji Europejskiej.

Kontakt z OLAF

Zgodnie z Aneksem nr 3 do Noty Komitetu Koordynacyjnego Fundusze COCOF 09/003/00 każdy obywatel EU może poinformować OLAF o podejrzeniu nadużycia finansowego lub korupcji mających wpływ finansowy na interesy Unii Europejskiej. Ogólna zasada OLAF brzmi: im wcześniej przekazywane są informacje i im bardziej są konkretne tym lepiej. Do informacji powinny być załączone wszelkie dostępne dokumenty.

W tym kontekście kluczową rolę może odgrywać OLAF–owska Sieć Komunikatorów ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OAFCN - www.ec.europa.eu/anti_fraud/media-corner/anti-fraud-comunicators-network/index_en.htm), która obejmuje Rzecznika OLAF, rzeczników odpowiedzialnych za PR i urzędników ds. informacji w krajowych służbach dochodzeniowych, z którymi OLAF współpracuje w państwach członkowskich.

Kontakt z OLAF może się odbywać we wszystkich oficjalnych językach UE. Wszystkie szczegóły na temat możliwości kontaktowania się z OLAF znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.ec.europa.eu/anti_fraud/index_pl.html

Zespół ds. samooceny

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020 zobligowana jest do wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniających stwierdzone rodzaje ryzyka. W tym celu konieczne stało się powołanie zespołu, który będzie dokonywał samooceny ryzyka nadużyć finansowych. Powołanie takiego zespołu rekomendowane jest także przez Komisję Europejską, w wydanych przez nią wytycznych z czerwca 2014 r. w sprawie ryzyka nadużyć finansowych oraz skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych (EGESIF_14-021-00-16/06/2014). W wytycznych tych wskazano m.in., że w Zespole ds. Samooceny powinni znaleźć się pracownicy różnych działów Instytucji Zarządzającej, posiadający różne zadania i kompetencje. Powołanie Zespołu ds. Samooceny przewidziano również w Zasadach dotyczących przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, które zawierają m.in. Regulamin prac Zespołu ds. Samooceny działającego w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym  Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, powołał Zespół ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych w następującym składzie:

 1. Marcin Rom –  Przewodniczący Zespołu – przedstawiciel Instytucji Zarządzającej (WZS)

 2. Amadou Sy – Z-ca Przewodniczącego-  przedstawiciel Instytucji Zarządzającej (WZS)

 3. Dominika Sokół –  Sekretarz Zespołu - przedstawiciel Instytucji Zarządzającej (WZS)

 4. Hanna Brzezińska –  przedstawiciel Instytucji Zarządzającej (WZS)

 5. Agnieszka Dębicka –  przedstawiciel Instytucji Zarządzającej (WWRPO)

 6. Dawid Pieniek –  przedstawiciel Instytucji Zarządzającej (WWRPO)

 7. Izabela Ziniewicz –  przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej (WUP w Szczecinie)

 8. Renata Młynarczyk –  przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej (WUP w Szczecinie)

 9. Ewa Czaplicka –  przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej (WUP w Szczecinie)

 10. Dariusz Kielek –  przedstawiciel Instytucji Zarządzającej (WWŚRPO w Szczecinie)

 11. Ewa Duda – przedstawiciel Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Zgłoś nadużycie

Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym przykłada dużą wagę do działania zgodnego z obowiązującymi regulacjami, zarówno w zakresie przepisów prawa jak i procedur dot. wdrażania funduszy unijnych. Jednym z elementów dbałości o zgodność działania z przyjętymi zasadami jest utworzenie komórki zajmującej się  zarządzaniem ryzykiem nadużyć finansowych oraz uruchomionie mechanizmu kontroli polegającego na anonimowym zgłaszaniu nadużyć finansowych.

Jeżeli natknęli się Państwo na jakikolwiek rodzaj nadużycia związany z wdrażaniem Programu Regionalnego, będziemy wdzięczni za informację o tym fakcie. Państwa sygnał umożliwi nam wykrywanie i ściganie nadużyć finansowych. Dlatego też mogą Państwo zasygnalizować każde nadużycie popełnione w związku z wdrażaniem Programu Regionalnego.

Zgłoszenia można dokonać o dowolnej porze, w pełni anonimowo.

Zachęcamy jednak do podpisywania zgłoszeń, wpływa to znacząco na wzrost weryfikacji nadużycia finansowego. Zgłoszenia nadużyć traktujemy priorytetowo, mają one zawsze charakter poufny, zapewniający bezpieczeństwo osobom zgłaszającym. Wariant anonimowy przeznaczony jest dla osób, które w wyniku zgłoszenia obawiają się negatywnych konsekwencji.

Jeżeli chcieliby Państwo wiedzieć jaki jest efekt zgłoszenia – prosimy zostawić swój adres e-mail.

Przeanalizujemy każde zgłoszenie i podejmiemy odpowiednie środki korygujące. Jednocześnie prosimy pamiętać, że fałszywe oskarżenie jest przestępstwem i może być prawnie ścigane.

Wszelkie podejrzenia nadużyć związanych z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 prosimy kierować na adres naduzyciarpo@wzp.pl

Praktyczne poradniki

W celu zwiększenia świadomości na temat nieprawidłowości - w tym nadużyć finansowych - Instytucja Zarządzająca zaleca zapoznanie się z następującymi dokumentami (opracowaniami):