Proces wyłaniania inteligentnych specjalizacji oznacza identyfikowanie wyjątkowych cech i aktywów każdego kraju i regionu, podkreślanie przewagi konkurencyjnej każdego regionu oraz skupianie regionalnych partnerów i zasobów wokół wizji ich przyszłości ukierunkowanej na osiągnięcia. Oznacza także wzmacnianie regionalnych systemów innowacji, maksymalizowanie przepływów wiedzy oraz rozpowszechnianie korzyści wynikających z innowacji w obrębie całej gospodarki regionalnej.

W celu zdiagnozowania województwa zachodniopomorskiego i działających na jego terenie przedsiębiorstw w zakresie rozwoju innowacji oraz wypracowania rozwiązań, które umożliwiłyby zwiększenie poziomu innowacyjności regionu zostało przeprowadzone badanie ewaluacyjne pn. Rola RPO WZ we wzmacnianiu regionalnych inteligentnych specjalizacji.  

Badaniem objęto wszystkich aktorów systemu innowacji: samorządy, szkoły wyższe, szkoły i placówki kształcenia zawodowego, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorców. 

W ramach badania analizie poddano czynniki mające bezpośredni lub pośredni wpływ na rozwój innowacyjności regionu oraz wskazano działania, które należy podjąć, aby zwiększyć poziom innowacyjności w regionie, w tym przedstawiono krajowe i zagraniczne dobre praktyki w zakresie działań wpływających na rozwój innowacyjności i konkurencyjności.  

Badanie zostało zrealizowane przez firmę Bluehill Sp. z o.o.  z Warszawy. 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Załączniki

application/pdf
19.83 MB
application/pdf
1.41 MB
application/pdf
1.1 MB
application/pdf
732.81 KB
application/pdf
135.89 KB
application/pdf
3.89 MB
application/pdf
139.21 KB
application/pdf
247.06 KB
application/pdf
361.94 KB