W tej części serwisu można zapoznać się z systemem ewaluacji Programu Regionalnego oraz z wynikami badań ewaluacyjnych oceniających jego efekty a także z informacjami na temat postępów w realizacji Programu.

Zapoznaj się z Planem Ewaluacji przygotowanym dla Programu Regionalnego

Zapoznaj się z wynikami badań ewaluacyjnych zlecanych przez Jednostkę Ewaluacyjną

Przeczytaj sprawozdania roczne z realizacji Programu Regionalnego 

Ewaluacja Programu Regionalnego

Okres programowania 2014-2020 stawia nowe wyzwania związane ze zwiększeniem roli ewaluacji w zarządzaniu Programem Regionalnym.
Głównymi wyzwaniami dla ewaluacji są:

  1. uchwycenie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej regionu jaka zaistniała dzięki funduszom unijnym,
  2. wyjaśnienie, dlaczego uchwycona zmiana wystąpiła,
  3. zwiększenie integracji ewaluacji z programowaniem i wdrażaniem Programu Regionalnego,
  4. podniesienie jakości realizowanych ewaluacji i ich wiarygodności i użyteczności,
  5. wykorzystywanie wyników badań ewaluacyjnych do dostarczania informacji użytecznych w podejmowaniu decyzji dotyczących wdrażania i zarządzania Programem Regionalnym.

Dlatego jednym z podstawowych instrumentów koordynacji w perspektywie 2014-2020 jest Plan Ewaluacji. Jest on głównym dokumentem przygotowanym dla całego okresu 2014-2020, wskazującym „co, kiedy i jak” powinno zostać zbadane, aby we właściwym czasie otrzymać odpowiednie informacje na temat jakości, skuteczności i efektów zarządzania i wdrażania Programu Regionalnego. 

Więcej informacji o ewaluacji znajduje się na stronie www.ewaluacja.gov.pl

Sprawozdawczość i monitoring Programu Regionalnego

Okres 2014-2020 stawia nowe wymagania związane z monitorowaniem postępów we wdrażaniu Programu Regionalnego. Osiągane cele oraz efekty rzeczowe i finansowe Programu będą monitorowane na poziomie:

  1. osi priorytetowych,
  2. priorytetów inwestycyjnych,
  3. działań.

Głównym celem prowadzonej sprawozdawczości jest bieżące śledzenie postępów w osiąganiu założonych celów i efektów Programu oraz tempa wydatkowania środków finansowych, tak aby odpowiednio wcześnie zareagować na pojawiające się trudności w realizacji Programu.

Szczegółowe informacje o postępach w realizacji Programu będą zawarte w sprawozdaniach okresowych ukazujących się co kwartał oraz w sprawozdaniach rocznych. Podsumowanie wdrażania Programu w całym okresie 2014-2020 zostanie zawarte w sprawozdaniu końcowym.