W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, tzw. projektów hybrydowych.

W dniu  23 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął informację w sprawie przygotowania dokumentu pn. "Zasady dotyczące realizacji projektów hybrydowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020", który będzie stanowić załącznik do regulaminów naborów/konkursów.

Dokument ten ma na celu zapewnienie skutecznego pozyskiwania dofinansowania przez wnioskodawców chcących realizować projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz ułatwienie prawidłowej realizacji i rozliczenia takich inwestycji.

Dokument został opracowany z uwzględnieniem zapisów wydanych przez Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z 17 lutego 2017 r.