Wersja 0.0 obowiązująca od 25.06.2015 do 28.07.2015

W kwietniu 2015 r. przeprowadzono konsultacje społeczne Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Regionalnego.

6 maja 2015 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 661/15 w sprawie zmiany uchwały nr 530/15 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w zakresie Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, Typ projektów 1: Instrumenty i usługi rynku pracy realizowane przez publiczne służby zatrudnienia, wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149), z wyłączeniem robót publicznych.

25 czerwca 2015 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 917/15 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 (SOOP) w ramach 11 działań wraz z kryteriami oceny projektów dla tych działań oraz kryteriami wyboru Kontraktów Samorządowych.

Przyjęto SOOP dla następujących działań:

 1. 1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych
 2. 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych
 3. 5.1 Budowa i przebudowa dróg regionalnych (wojewódzkich)
 4. 5.6 Zakup i modernizacja taboru kolejowego na potrzeby przewozów regionalnych
 5. 6.7 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych
 6. 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej
 7. 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych
 8. 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych
 9. 9.5 Inwestycje w infrastrukturę podmiotów prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych
 10. 9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych
 11. 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych