Dowiedz się, z jakich funduszy pochodzą środki Programu Regionalnego, jak zostały podzielone na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia i jakie są zasady finansowania projektów.

Program Regionalny składa się z 10 Osi Priorytetowych zakładających finansowanie z dwóch uzupełniających się funduszy - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

  • EFRR - 1 150 818 353 EUR
  • EFS - 450 420 863 EUR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Zdecydowana większość środków ok. 72% całkowitej alokacji przeznaczonej na program pochodzić będzie z EFRR.  Zgodnie z celami funduszu przeznaczona zostanie na rozwój potencjału społeczno-gospodarczego poprzez wspieranie projektów zakładających wzrost zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości, rozbudowę infrastruktury wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej, poprawę ochrony środowiska.

 

Oś Priorytetowa: I Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie

Cel Tematyczny: CT 1 Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

- Alokacja: 70 385 000 EUR

Cel Tematyczny: CT 3 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR)

- Alokacja: 271 665 000 EUR

 

Oś Priorytetowa: II Gospodarka niskoemisyjna

Cel Tematyczny: CT 4 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

- Alokacja: 217 711 416 EUR

 

Oś Priorytetowa: III Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom

Cel Tematyczny: CT 5 Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

- Alokacja: 30 000 000 EUR

Cel Tematyczny: CT 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

- Alokacja: 43 000 000 EUR

 

Oś Priorytetowa: IV Naturalne otoczenie człowieka

Cel Tematyczny: CT 6 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

- Alokacja: 45 000 000 EUR

Cel Tematyczny 8

- Alokacja: 45 000 000 EUR

 

Oś Priorytetowa: V Zrównoważony transport

Cel Tematyczny: CT 7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej

- Alokacja: 282 655 292 EUR

 

Oś Priorytetowa: IX Infrastruktura publiczna

Cel Tematyczny: CT 2 Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK

- Alokacja: 20 000 000 EUR

Cel Tematyczny: CT 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

- Alokacja: 90 000 000 EUR

Cel Tematyczny: CT 10 Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie

- Alokacja: 35 000 000 EUR

 

Suma alokacji: 1 150 818 353  

 

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

Pozostałe 28% budżetu Programu ukierunkowanych zostanie na wyrównywanie szans na rynku pracy, wzrost zatrudnienia, inwestycje w kapitał ludzki

 

Oś Priorytetowa: VI Rynek pracy

Cel Tematyczny: CT 8 Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników

- Alokacja: 165 000 000 EUR

 

Oś Priorytetowa: VII Włączenie społeczne

Cel Tematyczny: CT 9 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

- Alokacja: 131 180 000 EUR

 

Oś Priorytetowa: VIII Edukacja 

Cel Tematyczny: CT 10 Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie

- Alokacja: 90 191 295 EUR

 

Oś Priorytetowa: X Pomoc Techniczna

- Alokacja: 64 049 568 EUR

 

Suma alokacji: 450 420 863 EUR