Komitet Monitorujący (KM) działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym, które rozpatruje bądź zatwierdza kwestie związane w szczególności z przeglądem wdrażania Programu i postępem poczynionym na drodze do osiągniecia jego celów, a także bada wszelkie inne kwestie, które wpływają na jego wykonanie.

Zadania Komitetu Monitorującego

Na podstawie art. 49 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (rozporządzenie ogólne) zadania Komitetu obejmują:

  1. systematyczny przegląd wdrażaniaProgramu Regionalnego i postępów poczynionych na drodze osiągania jego celów, w tym w szczególności w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych wskazanych w ramach wykonania;
  2. analizowanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie Programu Regionalnego, w tym wniosków z przeglądu wyników oraz zatwierdzanie spraw wskazanych w art. 110 ust. 2 rozporządzenia ogólnego;
  3. konsultowanie i akceptowanie zmian Programu Regionalnego proponowanych przez Instytucję Zarządzającą;
  4. przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji Programu Regionalnego, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszania obciążenia administracyjnego dla beneficjentów i monitorowanie działań podjętych w ich następstwie;

Komitet jest powołany na okres realizacji Programu Regionalnego i jest ustanawiany w drodze uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Skład Komitetu Monitorującego

W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, partnerów spoza administracji (w tym przedstawiciele organizacji związkowych i organizacji pracodawców, izb regionalnych, środowiska naukowego oraz organizacji pozarządowych.) Ponadto w pracach Komitetu mogą uczestniczyć przedstawiciele innych instytucji, w tym Komisji Europejskiej, z głosem doradczym, a także osoby zaproszone przez przewodniczącego Komitetu.

Skład Komitetu zapewnia realizację zasady partnerstwa, o której mowa w art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., dążąc do zrównoważenia udziału trzech stron delegujących członków: strony rządowej, samorządowej i partnerów spoza administracji oraz promuje równość szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminację. Przedstawiciele partnerów spoza administracji stanowią co najmniej jedną trzecią składu osobowego Komitetu, co ma zapewnić kontrolę społeczną nad realizacją programu.

Zapoznaj się ze składem Komitetu Monitorującego

Posiedzenia, protokoły i uchwały

Komitet Monitorujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na rok. Jego szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania określa Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym, przy której funkcjonuje również sekretariat zapewniający obsługę Komitetu.

Zapoznaj się z dokumentami z posiedzeń Komitetu Monitorującego

 

Tryb wyboru członków

Tryb wyboru członków to procedura przeprowadzenia naboru do Komitetu Monitorującego Program Regionalny

Zapoznaj się z trybem wyboru członków

Regulamin Komitetu Monitorującego

Regulamin Komitetu Monitorującego został zatwierdzony podczas inauguracyjnego posiedzenia w dniu 27 marca 2015 r.

Zapoznaj się z regulaminem Komitetu Monitorującego

Grupy robocze w ramach Komitetu Monitorującego

Grupa robocza ds. gospodarki, innowacji i sfery B+R

W ramach Komitetu funkcjonuje stała grupa robocza ds. gospodarki, innowacji i sfery B+R powołana Uchwałą Nr 58/18 Komitetu Monitorującego RPO WZ 2014-2020 z dnia 11 grudnia 2018 r. Grupa robocza pracuje na podstawie regulaminu pracy grupy, który stanowi załącznik nr 4 do regulaminu Komitetu.

Zapoznaj się ze składem grupy roboczej

Zapoznaj się z materiałami z posiedzeń grupy roboczej

Sekretariat Komitetu Monitorującego

Wydział Zarządzania Strategicznego

ul. Piłsudskiego 40

70-421 Szczecin

p. Magdalena Gacek

tel.: 91 452 8745

p. Magdalena Rdzeń

tel.: 91 452 8748

p. Magdalena Bogusz

tel.: 91 452 8743

p. Aleksandra Tymecka

tel. 91 452 8752

e-mail: komitetmonitorujacy@wzp.pl

Podstawy prawne: