Instytucja Zarządzająca może delegować część swoich obowiązków do Instytucji Pośredniczących.

W odróżnieniu od rozwiązań zastosowanych dla perspektywy 2007-2013, na mocy art. 10 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Instytucja Zarządzająca część zadań związanych z realizacją Programu Regionalnego powierza Instytucji Pośredniczącej. Rolę Instytucji Pośredniczącej mogą pełnić wyłącznie jednostki sektora finansów publicznych.

W drodze pisemnych porozumień zostają powierzone zadania związane z wdrażaniem Programu, z następującego zakresu:

  •  wybór projektów do dofinansowania;
  • zawieranie z wnioskodawcami umów o dofinansowanie lub podejmowanie decyzji o dofinansowaniu;
  • zlecanie płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz dokonywania wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz beneficjentów, po uzyskaniu pisemnej zgody dysponenta części budżetowej;
  • zapewnienie aktualności i poprawności danych służących do monitorowania Programu Regionalnego;
  • prowadzenie kontroli realizacji Programu Regionalnego;
  • weryfikacja prawidłowości wydatków ponoszonych przez beneficjentów;
  • nakładanie korekt finansowych;
  • odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w tym: wydawanie decyzji o zwrocie środków przeznaczonych na realizację projektów oraz decyzji o zapłacie odsetek, wydawanie decyzji o umorzeniu w całości albo w części oraz o odroczeniu albo rozłożeniu na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów;
  • współpraca z Instytucją Zarządzającą w zakresie ewaluacji Programu Regionalnego;
  • monitorowanie postępów realizacji Programu Regionalnego.

Dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego wyznaczono  Instytucję Pośredniczącą - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (WUP)

Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie zostają powierzone zadania z zakresu wdrażania osi priorytetowych obejmujących cele tematyczne dotyczące wspierania zatrudnienia i mobilności pracowników, wspierania włączania społecznego i walki z ubóstwem oraz inwestowania w edukację, umiejętności i uczenia się przez całe życie.                   

Kontakt do Instytucji Pośredniczących w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania poszczególnych Instytucji Pośredniczących znajdują się na stronie: