Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza  nabór kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w dziedzinach:

 • Infrastruktura turystyki i uzdrowiska

 • Rozwój elektronicznych usług publicznych

 • Infrastruktura drogowa

 • Infrastruktura kubaturowa

 • Infrastruktura edukacyjna

 • Infrastruktura transportowa (wodna)

 • Infrastruktura transportowa (miejska)
  (UWAGA - w ramach ww. dziedziny ocenie będą podlegać następujące typy projektów: budowa/przebudowa centrów przesiadkowych, budowa i modernizacja dróg dla rowerów i ciągów komunikacji miejskiej, budowa obiektów „parkuj i jedź” oraz „Bike&Ride”, tworzenie inteligentnych systemów transportu (ITS), infrastruktura drogowa niezbędna do organizacji systemu transportu publicznego, a także zakup lub modernizacja niskoemisyjnego taboru miejskiego).

 • Infrastruktura społeczna
  (UWAGA - w ramach ww. dziedziny ocenie będą podlegać następujące typy projektów: infrastruktura oraz specyfika świadczenia i zapotrzebowanie na usługi ZAZ, CIS, KIS, WTZ, DPS, mieszkania chronione)

 • Infrastruktura ochrony zdrowia
  (UWAGA – w ramach ww. dziedziny ocenie będą podlegać następujące typy projektów: infrastruktura i zapotrzebowanie na usługi lecznicze, ale również aspekty deinstytucjonalizacji opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej, konsolidacji i innych form współpracy podmiotów leczniczych, reorganizacji i restrukturyzacji wewnątrz podmiotów leczniczych)

Informacje o naborze

Termin składania zgłoszeń na ekspertów

Od 02.06.2016 r. do 15.06.2016 r.

Miejsce składania dokumentacji

Załączniki

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
835.01 KB
application/pdf
68.25 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
857.43 KB