Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.1.

Zmiany wynikają z aktualizacji zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WZ 2014-2020 i przedstawione zostały w załączonym Rejestrze zmian.

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K27/17 w wersji 1.1 zostaje udostępniony poniżej.

Link: