24_kwietnia 2012 r. w Luksemburgu odbyło się posiedzenie Rady ds. Ogólnych (General Affairs Council – GAC), na którym przyjęto kompromis prezydencji duńskiej w zakresie sześciu bloków negocjacyjnych pakietu legislacyjnego polityki spójności: programowanie strategiczne, warunkowość ex-ante, zarządzanie i kontrola, monitoring i ewaluacja, kwalifikowalność oraz duże projekty.
 
W trakcie spotkania, poddano dyskusji również elementy rozporządzeń dot. Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020 – polityka spójności i instrument „Łącząc Europę”, wspólna polityka rolna oraz przepisy dotyczące funduszy określonych we wspólnych ramach strategicznych, które były zaprezentowane pod postacią tzw. negotiating box.
 
Osiągnięcie częściowej zgody państw członkowskich w sześciu blokach negocjacyjnych jest korzystne z punktu widzenia Polski. Zwiększa bowiem szanse na planowe zakończenie negocjacji zagadnień związanych z pakietem rozporządzeń, tj. przed końcem 2012 roku w czasie prezydencji cypryjskiej.
 
W wielu obszarach osiągnięty kompromis jest zgodny z postulatami Polski np. dotyczącymi programowania dużych projektów (postulat polsko-włosko-brytyjski), ewaluacji i monitorowania oraz warunkowości ex-ante. Kwestie upraszczania systemu zarządzania i wdrażania będzie dyskutowana w kolejnej fazie negocjacji.
 
Do dalszej dyskusji pozostały kwestie o kluczowym znaczeniu dla Polski takie jak koncentracja tematyczna, zasady wzmocnienia podejścia zorientowanego na rezultaty (performance framework), wymiar terytorialny polityki spójności (w tym zagadnienia miejskie i instrumenty rozwoju terytorialnego). W tych obszarach Polska będzie nadal odgrywać aktywną rolę tak, aby postęp był możliwy w czasie ostatnich miesięcy prezydencji duńskiej i prezydencji cypryjskiej.
 
W czasie spotkania wróciła dyskusja nad właściwym sposobem powiązania polityki spójności z celami Strategii Europa 2020. Propozycja prezydencji duńskiej, aby uznać rekomendacje Rady (country specific recommendations - CSR) za właściwy punkt odniesienia dla polityki spójności nie spotkała się z poparciem większości państw członkowskich. Sprawa będzie prawdopodobnie przesądzona na szczycie Rady Europejskiej w czerwcu 2012 r.