Informujemy, że od 23.08.2017 r. obowiązują nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Dokument został opublikowany na stronach internetowych 

www.mr.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/wytyczne/wytyczne-na-lata-2014-2020/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2/

oraz

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/

Istotną zmianą wprowadzoną w nowych Wytycznych jest sposób upublicznienia zapytania ofertowego w przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

W tym zakresie Wytyczne nakazują upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie projektu, przy czym ww. strona internetowa ma gwarantować odpowiedni stopień upublicznienia informacji o zamówieniu oraz nie może być to strona własna beneficjenta. Od dnia 1 stycznia 2018 r. upublicznienie takich zapytań ofertowych ma odbywać się na stronie właściwej dla programu operacyjnego.

 

Zważywszy, że nowe regulacje nie zapewniły czasu na przygotowanie strony internetowej dostosowanej do zamieszczania tego typu publikacji i wskazanie jej wnioskodawcom jako właściwej do upublicznienia zapytań ofertowych, Instytucja Zarzadzajaca Programu Regionalnego wystąpiła do Ministerstwa Rozwoju z prośbą o ustosunkowanie się do możliwości stosowania w okresie przejściowym (tj. przed 1 stycznia 2018 r.) dotychczas obowiązujących zasad.

Do czasu opublikowania interpretacji Ministerstwa Rozwoju, w przypadku, gdy harmonogram i warunki realizacji projektu nie pozwalają na odroczenie wszczęcia postępowania ofertowego w sposób zapewniający dotrzymanie minimalnych terminów na składanie ofert, rekomendujemy dokonanie publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tj. publikatorze gwarantującym najszerszy stopień upublicznienia. Dostęp do ww. publikatora możliwy jest za pośrednictwem strony internetowej ted.europa.eu.

W zakresie pozostałych regulacji, dla postępowań wszczętych od dnia obowiązywania nowych Wytycznych, tj. od 23 sierpnia 2017 r., należy stosować zasady w nich zawarte.