W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach I fazy oceny merytorycznej dla konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K26/17, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia Listę projektów w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej konkursu nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K26/17 skierowanych do II fazy oceny.

Link: