Zgodnie z zapisami przyjętej w lipcu 2010 roku Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, głównym narzędziem rozwoju regionów w okresie 2014 – 2020 będzie Kontrakt Terytorialny. Ma być to dokument w postaci umowy pomiędzy Zarządem Województwa a Rządem Rzeczpospolitej. Regulować będzie priorytety rozwojowe oraz definiować obszary strategicznej interwencji (OSI), na które przeznaczone będą środki unijne i krajowe w nowej perspektywie finansowej.
 
Kontrakt Terytorialny będzie stanowił podstawę negocjacji przyszłego programu regionalnego, a także będzie stanowił źródło wsparcia z budżetu państwa. Kluczową zasadą we wdrażaniu nowego podejścia ma być zorientowanie na cele i realizację określonych założeń, w odróżnieniu od dotychczasowego zorientowania na szybkość wydatkowania funduszy. Kontrakt oprócz narzędzia dystrybucji środków unijnych i krajowych pomiędzy regionami ma być także probierzem postępów w rozwoju regionów.
 
Kolejnym zadaniem Kontraktu jest zdiagnozowanie kluczowych dla rozwoju regionów inwestycji, które po uzgodnieniu z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego będą umieszczane na listach projektów kluczowych do dofinansowania ze środków programów krajowych lub regionalnych. Kontrakt ma odnosić się także do środków europejskich przekazywanych Polsce w ramach Wspólnej Polityki rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Załączniki

application/pdf
Założenia polityki spójności 2014 – 2020 - prezentacja

Założenia polityki spójności 2014 – 2020 - prezentacja

818.62 KB