Najważniejszym dokumentem jest Plan Ewaluacji przygotowywany na cały okres realizacji Programu, czyli na lata 2014-2020. Plan wskazuje, „co, kiedy i jak” powinno zostać zbadane, aby we właściwym czasie otrzymać odpowiednie informacje na temat jakości, skuteczności i efektów zarządzania i wdrażania Programu Regionalnego. 

Wersja obowiązująca od dnia 28.01.2016 r.

Dokument przygotowany przez Jednostkę Ewaluacyjną  zawiera informacje o:

  1. głównych celach i zakresie ewaluacji,
  2. podmiotach zaangażowanych w ewaluację Programu,
  3. udziale Komitetu Monitorującego w ewaluacji Programu,
  4. sposobie, w jaki będą realizowane badania ewaluacyjne,
  5. rozpowszechnianiu i wykorzystywaniu wyników z badań ewaluacyjnych,
  6. działaniach pokazujących w jaki sposób, ewaluacja będzie wspierała wdrażanie Programu,
  7. planowanych do realizacji badaniach ewaluacyjnych dotyczących poszczególnych osi priorytetowych.

Plan Ewaluacji został przyjęty przez Komitet Monitorujący 28 stycznia 2016 roku uchwałą nr 29/2016.  Zapraszamy do zapoznania się z Planem Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Załączniki

application/pdf
Plan ewaluacji

(Wersja obowiązująca od dnia 28.01.2016 r.)

771.04 KB

Pozostałe dokumenty