Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego zawiera podstawowe informacje dotyczące zakresu wsparcia oraz zasad jego przyznawania. W dokumencie zawarte są w szczególności informacje o: typach projektów możliwych do wsparcia, trybach oraz kryteriach wyboru projektów, typach beneficjentów, planie finansowym, formach wsparcia i poziomach dofinansowania oraz minimalnym wkładzie własnym beneficjenta, kwestiach dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis, wymiarze terytorialnym prowadzonej interwencji, wskaźnikach rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań.

Wersja 22.0 obowiązująca od 13.06.2017

Uchwałą nr 923/17 z 13 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (wersja 22.0)

Wprowadzone w dokumencie zmiany obejmują:

  1. aktualizację krajowych aktów prawnych,
  2. dodanie wskaźnika rezultatu bezpośredniego Ograniczenie emisji CO2 w ramach działania 2.1,
  3. aktualizację podstaw udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach działań: 2.11, 3.7, 3.8,
  4. dostosowanie zapisów dot. 3 typu projektu w ramach działania 6.4 do zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,
  5. zwiększenie maksymalnego % poziomu dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu oraz zmniejszenie minimalnego wkładu własnego beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych  w ramach działania 9.10,
  6. aktualizację załącznika 5  Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą poprzez dodanie projektu w ramach działania 5.4 i działania 1.14.

Pozostałe dokumenty