- Dziś dyskutować będziemy o naszej wspólnej, zachodniopomorskiej przyszłości – w syntetyczny sposób marszałek województwa Olgierd Geblewicz zarysował cel konferencji pt. „Czas na regionalne i inteligentne specjalizacje”.
 
1 marca, w Teatrze Polskim w Szczecinie, spotkali się przedstawiciele przedsiębiorców, jednostek naukowych, uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu, aby poznać stan przygotowań Województwa Zachodniopomorskiego do wdrożenia nowej perspektywy unijnej oraz dołączyć swój głos w dyskusji nad wyznaczonymi priorytetami programowania na lata 2014-2020.
 
Spotkanie w Teatrze Polskim zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, jako koordynator procesu przygotowania naszego regionu do nowej perspektywy finansowej, we współpracy z Północną Izbą Gospodarczą i pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Gospodarki.
 
Konferencja miała za zadanie prezentację priorytetowych obszarów wsparcia ze środków europejskich w nowej perspektywie finansowej oraz poszerzenie wiedzy i wymianę doświadczeń na temat koncepcji regionalnych i inteligentnych specjalizacji dla Pomorza Zachodniego.
 
Gospodarzami obrad obok marszałka Olgierda Geblewicza byli: wicemarszałek województwa Andrzej Jakubowski oraz prezes PIG Dariusz Więcaszek. Warto dodać, że wśród zaproszonych gości obecni byli parlamentarzyści: senator RP Norbert Obrycki, posłowie – Arkadiusz Litwiński, Magdalena Kochan i Zofia Ławrynowicz. Na sali obrad zasiadł też przewodniczący Sejmiku Województwa Marek Tałasiewicz.
 
Jako pierwszy głos zabrał marszałek Olgierd Geblewicz. Witając gości, podkreślił, że obecność samorządowców, ludzi biznesu i tak poważnej reprezentacji świata nauki, potwierdza, że rozwojem regionu żywotnie zainteresowane są wszystkie środowiska. Marszałek przypomniał, że jeszcze za wcześnie mówić o konkretnych kwotach nowego okresu programowania. – Jednego możemy być pewni – tych pieniędzy będzie więcej – mówił - i że będą to pieniądze, które w pierwszym rzędzie wzmocnią naszą gospodarkę. Marszałek Geblewicz uprzedził jednak, że nie będą to środki łatwe do pozyskania. – Unijna, ale i także krajowa poprzeczka została podniesiona wysoko – stwierdził.
 
Następnie Olgierd Geblewicz skoncentrował się na przygotowaniach do nowych uwarunkowań absorpcji unijnych funduszy. – Dziś jesteśmy na początku drogi w wytyczaniu celów dla perspektywy 2014-2020. I dlatego otwieramy szeroko pole dyskusji o tym, jak rozwijać gospodarkę w tym horyzoncie czasowym.
 
Dalej marszałek Geblewicz mówił o pakiecie regionalnych specjalizacji, które Województwo musiało określić, aby móc sięgnąć po euro z Polityki Spójności. Pokrótce omówił 5 wytypowanych obszarów, które są wyróżniające dla naszego regionu. Są to:
- biogospodarka (oparta o naturalne zasoby regionu i jego potencjał gospodarczy oraz naukowo-badawczy);
- działalność morska i logistyczna (w tym technika morska, branża, która jest mocno osadzona w regionie, ale która musi odpowiadać na współczesne wyzwania);
- sektor metalowy i maszynowy (w regionie przybywa firm z tego sektora, zwiększa się oferta parków przemysłowych, mamy do wykorzystania cenne doświadczenie związane z przemysłem okrętowym);
- usługi oparte na wiedzy (dynamicznie rozwijająca się branża ICT, a także instytucje otoczenia biznesu, czy przemysły kreatywne)
- turystyka (wykorzystanie zasobów przyrodniczych i dorobku kulturowego).
 
Tę ostatnią specjalizację – zdaniem marszałka – warto poszerzyć o segment „zdrowie”, gdyż szeroko pojęte usługi zdrowotne pozwolą harmonijnie i przez cały rok korzystać w pełni z zasobów naturalnych regionu.
 
Po wystąpieniu Olgierda Geblewicza głos zabrał prezes Dariusz Więcaszek, który zwrócił uwagę, że stan naszej gospodarki jest niepokojący i że trzeba zdefiniować na nowo cele, aby wejść na ścieżkę rozwoju. Zgodził się, że wprowadzenie przemysłów kreatywnych jako regionalnej specjalizacji to bardzo trafne posunięcie, bo są one en masse poważnym uczestnikiem rynku. W Szczecinie, jak oznajmił, mamy 800-1000 takich firm. - W biznesie, w gospodarce wygrywają ci, którzy są pierwsi – podsumował.
 
Po tej części wprowadzającej rozpoczęło się referowanie kolejnych szczegółowych już prezentacji. Między innymi dyrektor Wydziału Zarządzania Urzędu Marszałkowskiego B naświetlił nowe uwarunkowania, jakie stawia perspektywa programowania 2014-2020, a zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Jerzy Ruszała przedstawił obraz regionalnych i inteligentnych specjalizacji w kontekście Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego.
 
Wydarzeniem, które idealnie współbrzmiało z hasłem konferencji, było podpisanie w przerwie obrad listu intencyjnego w sprawie utworzenia Zachodniopomorskiego Centrum Biogospodarki.
 
Sygnatariuszami byli rektorzy czterech największych uczelni regionu oraz marszałek województwa Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Wojciech Drożdż. W imieniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego podpis złożył prorektor ds. kształcenia dr hab. Inż. Witold Biedunkiewicz, w imieniu Uniwersytetu Szczecińskiego – rektor, prof. dr. hab. Edward Włodarczyk, w imieniu Politechniki Koszalińskiej – rektor, prof. dr hab. Inż. Tadeusz Bohdal, a Pomorski Uniwersytet Medyczny reprezentował rektor, prof. dr. n.med. Andrzej Ciechanowicz.
 
Na zakończenie uroczystości o nowym projekcie i współpracy kilka słów powiedział każdy z sygnatariuszy. Marszałek Geblewicz obiecał, że będzie kibicować, wspierać i namawiać do tej inicjatywy. – To jest co prawda pierwszy krok, ale jak powiedział Konfucjusz, nawet najdłuższa zaczyna się właśnie od tego pierwszego kroku – stwierdził.
 
Rektor Edward Włodarczyk podkreślił z kolei, że jest dumny, że wbrew opiniom o atomizacji środowiska naukowego, udało się udowodnić, że można jego potencjał skierować na tory współpracy.
 
- Liczę na to, że wkrótce Centrum Biogospodarki wybije na mapie wiodących ośrodków badawczych w kraju. Najtrudniejszy pierwszy krok już jest za nami – nie miał wątpliwości wicemarszałek województwa Wojciech Drożdż.
 
Miłym akcentem było zaproszenie przez marszałka do grona sygnatariuszy prof. dr. hab. inż. Artura Bartkowiaka, szefa Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych ZUT. Marszałek Geblewicz tym gestem uznał jego wkład w zawiązaniu porozumienia na rzecz utworzenia Zachodniopomorskiego Centrum Biogospodarki, którego nazwa wręcz modelowo oddaje naszą sztandarową regionalną specjalizację.
 
W drugim bloku tematycznym, poświęconym praktycznemu wymiarowi inteligentnych specjalizacji, głos zabierali przedstawiciele naukowcy i przedstawiciele zachodniopomorskich klastrów.
 
Jako pierwsza, w tej części spotkania, głos zabrała przedstawicielka Małopolski - Agnieszka Bachórz, Kierownik Zespołu w Departamencie Rozwoju Gospodarczego małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego opowiadała o pracach nad inteligentnymi specjalizacjami swojego regionu. W swoim przemówieniu podkreślała, że inteligentne specjalizacje to dość nowy termin, stąd pierwszym etapem prac przy ich ustalaniu było przeprowadzenie badań i bardzo szeroko zakrojonych konsultacji społecznych, do których Urząd Marszałkowski w Krakowie starał się zaprosić jak najwięcej osób, instytucji, firm, uczelni, etc. Pierwszym efektem tych działań było - jak określiła to pani Agnieszka Bachórz - "obudzenie" mieszkańców Małopolskiego. Okazało się, że inicjatywa urzędników - początkowo traktowana nawet z pewną dozą nieufności - z czasem pokazała jak silne i potrzebne jest zaangażowanie takich instytucji jak Urząd Marszałkowski, który doskonale sprawdził się w roli koordynatora i punktu wymiany opinii różnych środowisk. Już na tym etapie można było także uporządkować wszelkie dokumenty i programy dotyczące gospodarki, kapitału inteligentnego i nowoczesnych technologii jakie powstawały w różnych departamentach i instytucjach. Pozwoliło to bardzo precyzyjnie określić potrzeby regionu, a to z kolei przełoży się na ostateczny kształt zarówno strategii rozwoju województwa oraz nowego Regionalnego Programu Operacyjnego. Założeniem nadrzędnym było, aby nowe, spójne ramy nie trafiły na półkę, a wręcz przeciwnie - by miały faktyczne przełożenie na rzeczywistość.
 
- Budujemy zaufanie do administracji, walczymy ze stereotypem urzędnika i staramy się jak najmocniej zaangażować naszych mieszkańców - podkreślała pani Agnieszka Bachórz, na zakończenie krótko przedstawiając specjalizacje województwa małopolskiego, którymi są m.in. technologia life sciences, energia zrównoważona i innowacyjność w gospodarce.
 
Równie ciekawe były wystąpienia - także poświęcone praktycznym aspektom regionalnych specjalizacji - przedstawicieli zachodniopomorskich klastrów i powiązanych z nimi środowisk nauki. Swoje referaty wygłosili m.in. dr inż. kpt. ż. w. prof. nadzw. Wojciech Ślączka z Akademii Morskiej w Szczecinie (który opowiadał o Bałtyckim Centrum Badawczo-Wdrożeniowym Gospodarki Morskiej i jego roli we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego), prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak (referat dotyczył wspomnianego wyżej Centrum Biogospodarki), a także przedstawiciele zachodniopomorskich klastrów - chemicznego, morskiego, metalowego czy IT.
 
Na zakończenie konferencji przeprowadzona została dyskusja z udziałem publiczności. Wśród opinii, które padały z sali, przeważała jedna myśl: aby odpowiedzieć na pytanie jakie są inteligentne specjalizacje Zachodniopomorskiego, niezbędna jest współpraca wszystkich środowisk, od polityki i samorządu poprzez naukę, biznes aż po przemysły informatyczne i kreatywne. Jak mówiła do uczestników pani Agnieszka Bachórz: - Zdrowy rozsądek i dialog górą!

Załączniki

application/pdf
Nowa perspektywa finansowa - nowe uwarunkowania - prezentacja

Nowa perspektywa finansowa - nowe uwarunkowania - prezentacja

1.92 MB
application/pdf
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego w oparciu o regionalne i inteligentne specjalizacje - prezentacja

Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego w oparciu o regionalne i inteligentne specjalizacje - prezentacja

1.64 MB