Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konsultacjach założeń do Kontraktu Samorządowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz do zgłaszania koncepcji Kontraktów Samorządowych - instrumentu określającego kierunki regionalnej interwencji w latach 2014 – 2020.
 
Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) - obok ujętego w zapisach Umowy Partnerstwa instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz mechanizmu Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) - jest urzeczywistnienie idei planowania i realizowania procesów rozwojowych w województwie zachodniopomorskim w oparciu o wymiar terytorialny w latach 2014-2020.
 
Kontrakt Samorządowy pomyślany został jako pośrednia formuła pomiędzy ZIT a RLKS i skierowany jest do zachodniopomorskich JST. W prezentowanych założeniach ma być negocjacyjnym narzędziem dla planowania i realizacji zintegrowanych przedsięwzięć, będących odpowiedzią na zidentyfikowane potencjały gospodarcze danego obszaru, istotnych dla jego rozwoju (w efekcie czego – również całego regionu). Kontrakt Samorządowy wymuszał będzie niejako współpracę wszystkich partnerów procesów rozwojowych (samorządy, przedsiębiorcy, sektor edukacji i nauki, organizacje pozarządowe, w tym Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie, itp.) obecnych na danym obszarze. Koncentrował się będzie na wzmocnieniu rozwoju gospodarczego obszaru nim objętego, z uwzględnieniem regionalnych specjalizacji, by w konsekwencji zapewnić spójność społeczną i infrastrukturalną.
 
Kontrakt Samorządowy ma być jedną z podstawowych form realizacji interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WZ 2014–2020) i będzie wynikiem dwustronnych negocjacji pomiędzy Zarządem Województwa i grupami samorządów terytorialnych regionu. Ustalone ostatecznie w toku negocjacji projekty priorytetowe planowane do realizacji przez JST będą realizowane w trybie pozakonkursowym.
 
Celem niniejszego naboru i konsultacji jest zebranie wstępnych koncepcji zintegrowanych przedsięwzięć oraz opinii i uwag na temat zakładanej formy interwencji w ramach RPO WZ 2014-2020. Zebrane informacje zostaną uwzględnione w dalszych pracach nad RPO WZ oraz systemem dystrybucji środków poprzez Kontrakt Samorządowy.
 
Nabór wstępnych koncepcji, jak również konsultacje przedmiotowego dokumentu trwać będą do 4 kwietnia 2014 r.
 
Aby przedstawić koncepcje Kontraktów Samorządowych lub przekazać uwagi i opinie na temat założeń Kontraktu Samorządowego na lata 2014-2020, prosimy pobrać i wypełnić właściwy formularz („Formularz zgłaszania koncepcji Kontraktu Samorządowego” lub „Formularz zgłaszania uwag Kontraktu Samorządowego”). Wypełnione formularze w formacie .doc prosimy przesyłać na adres e-mail: kontraktsamorzadowy@wzp.pl
 
W przypadku pytań czy wątpliwości dotyczących założeń  Kontraktu Samorządowego prosimy kontaktować się z Wydziałem Zarządzania Strategicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej kontraktsamorzadowy@wzp.pl
lub bezpośrednio z niżej wymienionymi pracownikami Wydziału Zarządzania Strategicznego:
- Dorota Korenicka, nr telefonu 91 44 11 181,
- Jerzy Ruszała, nr telefonu: 91 44 11 407,
- Igor Jasinski, nr telefonu: 91 44 11 412.

Załączniki

application/pdf
Założenia do Kontraktu Samorządowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Założenia do Kontraktu Samorządowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

265.65 KB
application/msword
Formularz zgłaszania uwag do założeń Kontraktu Samorządowego

Formularz zgłaszania uwag do założeń Kontraktu Samorządowego

240.5 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Formularz zgłaszania koncepcji Kontraktu Samorządowego

Formularz zgłaszania koncepcji Kontraktu Samorządowego

271.29 KB