W tym miejscu znajdziesz informacje o dokumentach niezbędnych przy realizacji projektów dofinansowanych z Programu Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego

Na każdym etapie, począwszy od starania się o wsparcie unijne, a skończywszy na rozliczeniu/zamknięciu projektu, będziesz korzystać wielu wzorów dokumentów konkursowych. Pamiętaj, że dokumenty mogą różnić się w zależności od konkursu, w którym bierzesz udział.

Istotne jest, aby korzystać z ich aktualnych wersji, które zawsze znajdziesz w ogłoszeniu o naborze w którym bierzesz udział.  

Niezbędne wzory dokumentów stanowią załączniki do regulaminów konkursów. 

Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków.

Wniosek o dofinansowanie

Jednym z podstawowych dokumentów, które są wymagane przy ubieganiu się o wsparcie, jest wniosek o dofinansowanie. 

We wniosku o dofinansowanie musisz dowieść, że Twój projekt spełnia wszystkie warunki określone w regulaminie konkursu i wpisuje się w cele programu. Wnioski składa się w ściśle określonych terminach wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

We wniosku o dofinansowanie muszą się znaleźć następujące informacje:

  • ogólne informacje o projekcie (m.in. działanie, tytuł i opis projektu, wartość i rodzaj projektu),
  • miejsce i termin realizacji,
  • klasyfikacja (m.in. zakres interwencji, forma finansowania, rodzaj działalności gospodarczej),
  • informacje o wnioskodawcy (m.in. NIP, nazwa, dane teleadresowe, forma prawna),
  • kwestie finansowe (m.in. budżet projektu, źródła jego finansowania).

 

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik do regulaminu konkursu. W zależności od konkursu wnioski możesz składać w wersji papierowej lub za pomocą Serwisu Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Pamiętaj także o załącznikach do wniosku o dofinansowanie. Wykaz wymaganych dokumentów oraz, w razie potrzeby, ich wzory znajdziesz w dokumentacji konkursowej.

Umowa o dofinansowanie

Jeżeli w wyniku oceny Twój wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, zostanie z Tobą zawarta umowa o dofinansowanie. 

Określa ona zasady, na jakich przyznano ci środki oraz podstawowe obowiązki związane z realizacją projektu i jego rozliczeniem. Przed podpisaniem umowy musisz zgromadzić wymagane załączniki. Najczęściej wymagane są: aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach podatków i składek ZUS, zaświadczenie o niekaralności a także dokumenty specyficzne dla twojego projektu. 

Wzór umowy o dofinansowanie - tak jak wzór wniosku - stanowi załącznik do regulaminu konkursu. Do umowy załączana jest również treść wniosku o dofinansowanie, który złożyłeś w ramach konkursu.

Poznaj proces podpisywania umowy oraz zasady na jakich musisz rozliczyć projekt

Wniosek o płatność

Środki z Funduszy Europejskich wypłacane są na podstawie wniosków o płatność. We wniosku o płatność musisz wskazać okres, za który się rozliczasz oraz uzupełnić informacje o wydatkach, refundacjach/zaliczkach, kategoriach kosztów, wpisać źródła finansowania wydatków, przedstawić zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki oraz wskazać wartości wskaźników osiągnięte dla danego okresu sprawozdawczego. Wnioski o płatność są podstawą do wypłaty przyznanej dotacji.

Po zakończeniu projektu w terminie określonym w umowie o dofinansowanie jesteś zobowiązany złożyć wniosek o płatność końcową.  Na tym etapie następuje ostateczne rozliczenie projektu, weryfikowane jest m.in. to czy wszystkie koszty zostały prawidłowo poniesione. 

Wnioski o płatność są składane za pomocą Centralnego systemu teleinformatycznego (CTS).