Zakończony
od 30.05.2019 do 31.07.2019

 

Uwaga! Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że rozstrzygnięcie konkursu nr RPZP.09.09.00-IZ.00-32-001/19 planowane jest na kwiecień 2020 r.

 

Wnioski o dofinansowanie złożone w ramach naboru RPZP.09.09.00-IZ.00-32-001/19 (tryb konkursowy)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.09.09.00-IZ.00-32-001/19 w ramach działania 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych, złożono 5 wniosków na łączną kwotę dofinansowania (EFRR)  12 069 180,20 zł.

Uwaga! 3.06.2019 został zaktualizowany Serwis Beneficjenta LSI2014. Szczegóły znajdują się pod linkiem: http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/info_dla_uzytkownika_lsi2014_aktualizacja_20190603_2.pdf

 

Poniżej prezentujemy listę  odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu w ramach Działania 9.9

Skład Komisji Oceny Projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.9 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

Numer konkursu: RPZP.09.09.00-IZ.00-32-001/19

Informacje o konkursie

Termin, od którego można składać wnioski

30 maj 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31 lipiec 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2020 r.

 

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów do godz. 15:00 oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 7 sierpnia 2019 r.

W przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego lub u innego operatora pocztowego, pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IZ RPO WZ do dnia 7 sierpnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.9 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
  • podmioty prowadzące działalność oświatową.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu możliwe będzie dofinansowanie typu projektów: rozbudowa, przebudowa i funkcjonalne dostosowanie placówek kształcenia zawodowego wraz z niezbędnym wyposażeniem, dostosowanie oraz wyposażenie sal dydaktycznych – jedynie w sytuacji braku możliwości/wykorzystania wsparcia z EFS.

W ramach projektu wspierane będą m. in.:

  • Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego służące dostosowaniu jej do potrzeb rynku pracy i regionalnych specjalizacji.
  • Projekty polegające na modernizacji obiektów (wsparcie modernizacji obiektów możliwe jest jeśli zostaną zaplanowane działania przyczyniające się do wzrostu efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowaniu do wymogów regionalnego rynku pracy).
  • Projekty realizowane na terytorium województwa zachodniopomorskiego, na obszarze wskazanym w Koncepcji Kontraktu Samorządowego. 
  • Projekty zakładające dostosowanie istniejącej infrastruktury szkolnictwa zawodowego do aktualnych potrzeb rynku pracy danego obszaru wskazanego w Koncepcji Kontraktu Samorządowego.
  • Projekty komplementarne z działaniami miękkimi, w tym finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego, ukierunkowanymi na rozwój kluczowych umiejętności i kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy.
  • Projekty komplementarne w stosunku do innych projektów wskazanych w Koncepcji Kontraktu Samorządowego.
  • Projekty dotyczące kierunków szkolnictwa zawodowego wspierających kluczowe branże gospodarcze wskazane w Koncepcji Kontraktu Samorządowego danego obszaru.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Kwota środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi łącznie 1.000.000 EUR (słownie: jeden milion 00/100 euro). Na dzień ogłoszenia niniejszego konkursu kwota ta w PLN wynosi 3.865.500,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset 00/100 złotych) [1].

IZ RPO WZ zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie o czym poinformuje na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków EFRR.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalna/maksymalna wartość projektu – nie dotyczy.

Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – nie dotyczy.

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi - nie dotyczy.

 

[1] Kwota obniżona o rezerwę przeznaczoną na zabezpieczenie pokrycia ewentualnych różnic kursowych.

 

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin naboru

Inne ważne informacje

Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym. Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej zostały opisane w regulaminie konkursu (załącznik).

 

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki