Zakończony
od 01.04.2019 do 28.06.2019

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że w dniu 26 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zwiększył kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu o 3 963 092,65 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.09.07.00-IZ.00-32-001/19 w ramach działania 9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych, złożono 2 wnioski na łączną kwotę dofinansowania (EFRR)  7 999 942,34 zł.

Uwaga! 3.06.2019 został zaktualizowany Serwis Beneficjenta LSI2014. Szczegóły znajdują się pod linkiem: http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/info_dla_uzytkownika_lsi2014_aktualizacja_20190603_2.pdf

Zmiany w naborze wniosków

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych.

Numer konkursu: RPZP.09.07.00-IZ.00-32-001/19

Informacje o konkursie

 

Termin, od którego można składać wnioski

1 kwietnia 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28 czerwca 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów do godz. 15:00 oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 5 lipca 2019 r.

W przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego lub u innego operatora pocztowego, pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IZ RPO WZ do dnia 5 lipca 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.7 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. W ramach niniejszego konkursu możliwe będzie dofinansowanie typu projektu – Rozbudowa, adaptacja infrastruktury instytucji popularyzujących naukę i innowacje.
 2. W ramach projektu wspierane będą m. in.:
 • Projekty polegające na utworzeniu nowego ośrodka popularyzującego naukę (nie ma możliwości modernizacji już istniejących ośrodków),
 • Projekty, których cele są zbieżne z analizą potrzeb i założeń Koncepcji Kontraktu Samorządowego (KKS), w tym opisanych w niej barier i wyzwań (informacje o KKS są dostępne na stronie internetowej eregion.wzp.pl – zakładka Współpraca samorządów),
 • Projekty realizowane na terytorium województwa zachodniopomorskiego, na obszarze wskazanym w Koncepcji Kontraktu Samorządowego,
 • Inwestycje opierające się na doświadczeniach i eksperymentach z zakresu obszaru gospodarki wskazanego w Koncepcji Kontraktu Samorządowego w odniesieniu do regionalnych/inteligentnych specjalizacji,
 • Projekty zakładające ścisłą współpracę z Centrum Nauki wspartym w ramach działania 9.6,
 • Projekty  zakładające zwiększenie udziału społeczeństwa w edukacji pozaformalnej, z głównym naciskiem na edukację wspartą o techniki multimedialne nakierunkowane na innowacje i nowości technologiczne,
 • Projekty wprowadzające nowe usługi edukacyjne, niedostępne dotychczas dla mieszkańców danego obszaru,
 • Projekty komplementarne z działaniami miękkimi, w tym finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego, ukierunkowanymi na rozwój kluczowych umiejętności i kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Kwota środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi łącznie 1.000.000 EUR (słownie: jeden milion 00/100 euro). Na dzień ogłoszenia niniejszego konkursu kwota ta w PLN wynosi 3.861.450,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt 00/100 złotych) [1].

IZ RPO WZ zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie o czym poinformuje na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków EFRR.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalna/maksymalna wartość projektu – nie dotyczy.

Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – nie dotyczy.

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi - 4 000 000,00 zł.

 

[1] Kwota obniżona o rezerwę przeznaczoną na zabezpieczenie pokrycia ewentualnych różnic kursowych.

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin naboru

Inne ważne informacje

Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym. Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej zostały opisane w regulamin w regulaminie konkursu (załącznik).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

 

Wersje archiwalne dokumentów

Wiadomości

Dostępne 1 wiadomości do tego konkursu

Lista projektów wybranych do dofinansowania z w ramach Działania 9.7

29.11.2019 Wyniki naborów wniosków Wyniki naborów wniosków