Zakończony
od 21.01.2021 do 31.12.2021

 

 

Skład Osobowy Komisji Oceny Projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych w trybie nadzwyczajnym mającym na celu ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19.

Numer naboru: RPZP.09.10.00-IZ.00-32-001/21

Informacja o naborze:

Termin, od którego można składać wnioski:

21 stycznia 2021 r.

Termin, do którego można składać wnioski:

Tryb nadzwyczajny – nie dotyczy

Termin rozstrzygnięcia naboru:

Tryb nadzwyczajny – nie dotyczy

Miejsce składania wniosków:

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

lub

złożyć w postaci elektronicznej pozwalającej na jego utrwalenie na trwałym nośniku lub w systemie teleinformatycznym (za pomocą podpisu kwalifikowalnego, skanu podpisanego dokumentu), na adres wwrpo@wzp.pl.

Sposób składania wniosków:

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 -LSI2014 w terminie wskazanym w wezwaniu oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej
w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści Regulaminu naboru.

Kto może składać wnioski?

W ramach naboru podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest Województwo Zachodniopomorskie.  

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowanie otrzyma projekt inwestycyjny realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19.

Kryteria wyboru projektów:

Stanowią załącznik do Regulaminu naboru

Finanse:

Kwota środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego naboru wynosi łącznie 6 113 500,00  PLN (słownie: sześć milionów sto trzynaście tysięcy pięćset 00/100 PLN). IZ RPO WZ zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym naborze

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin naboru:

Inne ważne informacje

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi:

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki: