Zakończony
od 01.08.2016 do 30.09.2016

 

Publikujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i zostały wybrane do dofinansowania

 

Zakończony 30.09.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 publikuje listę ocenionych projektów.

Podpisywanie umowy-formularze

Wyniki oceny wniosków 03.01.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że Uchwałą nr 20/17 z dnia 3 stycznia 2017r. Zarząd Województwa zwiększył kwotę środków przeznaczonych  na dofinansowanie projektów  w ramach  konkursu o kwotę 5 286 170,05 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego.

Wyniki oceny wniosków 02.01.2017 r.

Wyniki oceny wniosków 20.12.2016 r.

Wyniki oceny wniosków 30.11.2016 r.

Zmiany w naborze wniosków

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.1 Infrastruktura zdrowia, mający na celu zwiększenie dostępności do wysokiej jakości infrastruktury zdrowotnej.


Numer naboru: RPZP.09.01.00-IZ.00-32-001/16

Uwaga komunikat Urzędu Zamówień Publicznych!

Stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące udzielania zamówień

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

01.08.2016

Termin, do którego można składać wnioski

30.09.2016 (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00).

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2017 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 7 października 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1 do ubiegania się o dofinansowanie uprawnione są: podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej i hospicyjnej.

Podmioty, o których mowa powyżej muszą spełniać następujące warunki:

1. Podmiot leczniczy udziela / będzie udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej i hospicyjnej na podstawie umowy zawartej z Dyrektorem Oddziału Wojewódzkiego NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie adekwatnym dla projektu;

2. W przypadku poszerzenia działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą o udzielanie świadczeń w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej i hospicyjnej, wymagane będzie zobowiązanie wnioskodawcy do świadczenia usług po zakończeniu realizacji projektu w ramach kontraktu z NFZ najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania usług przez Fundusz.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach konkursu wspierane będą działania mające na celu dostosowanie infrastruktury i zakresu świadczeń ochrony zdrowia do potrzeb w województwie zachodniopomorskim w obszarze opieki długoterminowej oraz paliatywnej i hospicyjnej.

2. W ramach konkursu wspierany będzie następujący typ projektu:

  • Budowa (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach), przebudowa, modernizacja obiektów ochrony zdrowia. Przedmiotowy konkurs dotyczy wyłącznie projektów z zakresu opieki długoterminowej oraz paliatywnej i hospicyjnej – finansowanej ze środków publicznych.

W ramach projektu, jako element uzupełniający ww. przedsięwzięć infrastrukturalnych, możliwy jest zakup wyrobów medycznych oraz systemów informatycznych poprawiających zarządzanie (w tym również sprzętu komputerowego). Zakup pozostałych elementów wyposażenia będzie stanowił wydatek niekwalifikowalny.

3. W ramach konkursu wsparcie uzyskać mogą wyłącznie projekty spełniające następujące warunki:

      a. ukierunkowane na rozwój usług na poziomie społeczności lokalnych.

Usługi świadczone na poziomie lokalnych społeczności to usługi umożliwiające osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Usługi te zapobiegają odizolowaniu osób od rodziny i środowiska lokalnego, a gdy to nie jest możliwe, gwarantują tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Są to usługi świadczone w sposób:

  • zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym;
  • umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą;
  • zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem;
  • gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców.

     b. zmierzające do deinstytucjonalizacji opieki medycznej, tj. usługi świadczone przez podmiot w którym:

  • liczba mieszkańców objętych całodobowym pobytem i opieką nie jest większa niż 30 osób;
  • usługi są świadczone w sposób zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby).

Przez deinstytucjonalizację należy rozumieć proces przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności, realizowany zgodnie z „Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” i wymagający z jednej strony rozwoju usług świadczonych w lokalnej społeczności, z drugiej – stopniowego ograniczenia usług w ramach opieki instytucjonalnej.

      c. w wyniku realizacji których nastąpi rozwój opieki koordynowanej z uwzględnieniem środowiskowych form opieki (opieka koordynowana – działania mające na celu poprawę efektów zdrowotnych, poprzez przezwyciężenie problemu fragmentacji, za pomocą łączenia albo koordynowania działań rożnych świadczeniodawców w procesie opieki),

     d. pozytywnie ocenione pod kątem ich trwałości finansowej oraz dla których wnioskodawca zapewni środki finansowe do utrzymania projektu w okresie trwałości,

    e. zweryfikowane zidentyfikowanymi deficytami i potrzebami, uwzględniające sytuację demograficzną (odpowiednio identyfikowaną na poziomie województwa – w zależności od specyfiki podmiotu leczniczego i oferowanych przez niego usług) oraz faktyczne zapotrzebowanie i dostępność infrastruktury ochrony zdrowia na danym obszarze,

   f. efektywne kosztowo i realizowane przez podmioty, które wskazują największą efektywność finansową,

   g. przewidujące zadania konsolidacyjne i inne formy współpracy podmiotów leczniczych, a także działania w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji wewnątrz podmiotów leczniczych, w celu maksymalizacji wykorzystania infrastruktury, w tym sąsiadującej, oraz stopnia jej dostosowania do istniejących deficytów,

   h. przyczyniające się do racjonalizacji systemu opieki zdrowotnej w regionie.

4. Premiowane będą między innymi przedsięwzięcia zakładające wykorzystanie infrastruktury do działań powiązanych z usługami domowymi w zakresie opieki długoterminowej oraz paliatywnej i hospicyjnej.

5. Interwencja w ramach konkursu powinna stanowić komplementarne wsparcie wobec interwencji zaplanowanej z EFS, co zostanie zweryfikowane na podstawie informacji od wnioskodawcy dotyczących wykorzystania infrastruktury będącej przedmiotem projektu do realizacji działań wpisujących się w cele EFS, niezależnie od ich źródeł finansowania.

6. W ramach niniejszego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty o stacjonarnym charakterze, tj. takie dla których możliwe jest określenie ich lokalizacji na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego.

7. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są mieszkańcy Województwa Zachodniopomorskiego.

8. W ramach konkursu przewiduje się również dofinansowanie projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny  poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wznosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 4 000 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór decyzji o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu w ramach Działania 9.1

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów