Zakończony
od 02.11.2016 do 31.12.2020

 

Publikujemy listę ocenionych projektów

 

Uwaga! 3.06.2019 został zaktualizowany Serwis Beneficjenta LSI2014. Szczegóły znajdują się pod linkiem: http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/info_dla_uzytkownika_lsi2014_aktualizacja_20190603_2.pdf

Wyniki oceny wniosków 26.06.2017

Wyniki oceny wniosków 09.06.2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.5 Budowa, przebudowa i rehabilitacja regionalnych linii kolejowych - projekty pozakonkursowe


Numer naboru:RPZP.05.05.00-IZ.00-32-001/16

Kontakt w sprawach związanych z naborem

W związku z pozakonkursowym charakterem naboru w ramach Działania 5.5 Budowa, przebudowa i rehabilitacja regionalnych linii kolejowych – IZ RPO WZ nie przewiduje organizacji szkolenia z zakresu Regulaminu naboru do ww. Działania oraz zasad przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, lecz możliwość ustalenia terminu konsultacji indywidualnych.

W sprawach związanych z przedmiotowym naborem oraz ustaleniem terminu konsultacji indywidualnych proszę się kontaktować ze wskazaną poniżej osobą:

Marta Hamerska

adres e-mail: mhamerska@wzp.pl,

tel.: 91 44 11 147

Marlena Świderska

adres e-mail: mswiderska@wzp.pl

tel.: 91 44 11 115

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

02.11.2016

Termin, do którego można składać wnioski

31.12.2020

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Termin rozstrzygnięcia konkursu

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie wskazanym w wezwaniu oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu. 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • W ramach Działania 5.5 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są zarządcy infrastruktury kolejowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1.    W ramach naboru dofinansowane będą ujęte w Planie Inwestycji Transportowych Województwa Zachodniopomorskiego projekty mające na celu kompleksową i długotrwałą poprawę stanu technicznego infrastruktury kolejowej oraz poprawę jej parametrów eksploatacyjnych, a także dostosowujące infrastrukturę do potrzeb rynku przewoźników (np. wzrost dopuszczalnych nacisków na oś, modernizacja peronów, wzrost przepustowości linii) oraz pasażerów (np. dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, podniesienie komfortu). Istotne znaczenie ma również rozwój połączeń obszarów marginalizowanych transportowo z węzłami sieci TEN-T (np. poprzez wzrost prędkości przejazdów). Dodatkowo, wsparcie posłuży realizacji inwestycji w zakresie rozwoju systemów sterowania i zarządzania ruchem kolejowym, w tym wprowadzania na najważniejszych szlakach kolejowych Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ang. ERTMS). W ramach niniejszego działania wsparciem nie będą obejmowane inwestycje polegające na pracach remontowych, ani dotyczące bieżącego utrzymania infrastruktury (powyższe dotyczy również inwestycji w sieci TEN-T).
2.    Realizacja projektów w ramach niniejszego Działania ma na celu zwiększenie  dostępności kolejowej stolicy województwa. W naborze możliwe jest wsparcie inwestycji dotyczących budowy, przebudowy i rehabilitacji regionalnych linii kolejowych oraz infrastruktury dworcowej o znaczeniu regionalnym, w ramach jednego typu projektów - rewitalizacja linii kolejowej nr 210.
3.    W naborze przewiduje się realizację wyłącznie projektów o stacjonarnym charakterze, tj. takich, dla których możliwe jest określenie ich lokalizacji na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
 

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu naboru

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR oraz minimalny wkład własny wnioskodawcy muszą być zgodne z zapisami załącznika 5 do SOOP, tj. z Wykazem projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

35 000 000,00 EUR (słownie: trzydzieści pięć milionów EURO). Na dzień ogłoszenia niniejszego naboru kwota ta w PLN wyliczona w oparciu o kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania Komisji Europejskiej wynosi 150 727 500,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin naboru

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Wzór decyzji o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Inne ważne informacje

O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty, które pozytywnie przeszły proces identyfikacji projektu pozakonkursowego, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217 t.j. ze zm.) oraz zostały wpisane do Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, stanowiącego załącznik nr 5 do SOOP.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów