Aktualny
od 02.11.2016 do 30.09.2023

 

 

Uwaga! 3.06.2019 został zaktualizowany Serwis Beneficjenta LSI2014. Szczegóły znajdują się pod linkiem: http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/info_dla_uzytkownika_lsi2014_aktualizacja_20190603_2.pdf

Zmiany w naborze wniosków

Podpisywanie umowy-formularze

Wyniki oceny wniosków:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych - projekty pozakonkursowe


Numer naboru: RPZP.05.04.00-IZ.00-32-001/16

Kontakt w sprawach związanych z naborem

W związku z pozakonkursowym charakterem naboru w ramach Działania 5.4 Budowa i przebudowa dróg powiatowych  - IZ RPO WZ nie przewiduje organizacji wspólnego szkolenia dla wnioskodawców z zakresu Regulaminu naboru do ww. Działania oraz zasad przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, lecz możliwość ustalenia przez każdego wnioskodawcę terminu konsultacji indywidualnych.

W sprawach związanych z przedmiotowym naborem oraz ustaleniem terminu konsultacji indywidualnych proszę się kontaktować z niżej wskazanymi osobami:

Agnieszka Humańska

adres e-mail: ahumanska@wzp.pl,

tel.: 91 44 11 634

Anna Gierlik
adres e-mail:  agierlik@wzp.pl
tel.: 91 44 11 643
 

Informacje o naborze

 

Termin, od którego można składać wnioski

02.11.2016

Termin, do którego można składać wnioski

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

Termin rozstrzygnięcia konkursu

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie wskazanym w wezwaniu oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu. 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej, liczenia terminów oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • W ramach Działania 5.4 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są jednostki samorządu terytorialnego – powiaty, ich związki i stowarzyszenia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. W ramach naboru dofinansowane będą zadania na drogach powiatowych wskazane przez Konwent Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego oraz wpisane na listę zadań na drogach powiatowych zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Inwestycje realizowane będą w oparciu o Plan Inwestycji Transportowych Województwa Zachodniopomorskiego lub obowiązującą na dzień złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy ww. listę zadań na drogach powiatowych.
  2. Realizacja projektów w ramach niniejszego Działania ma na celu poprawę dostepności drogowej do regionalnych ośrodków wzrostu oraz obszarów wykluczonych.
  3. W naborze zaplanowano wsparcie w ramach jednego typu projektu: budowa i/lub przebudowa dróg powiatowych.
  4. W ramach niniejszego naboru mogą być realizowane wyłącznie projekty o charakterze stacjonarnym, tj. takie, dla których możliwe jest określenie ich lokalizacji.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do regulaminu naboru.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu –  3 000 000,00 (słownie: trzy miliony złotych 00/100).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

53 466 394,42 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery 42/100 PLN).

Niezbędne dokumenty

1.  Regulamin naboru (projekty, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło przed 22 listopada 2017 r.)

2.  Regulamin naboru (projekty, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło od 22 listopada 2017 r.)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Wzór decyzji o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Inne ważne informacje

O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty, które pozytywnie przeszły proces identyfikacji projektu pozakonkursowego, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1460, t.j. ze zm.) oraz zostały wpisane do Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, stanowiącego załącznik nr 5 do SOOP.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów

Wiadomości

Dostępne 1 wiadomości do tego konkursu

Aktualizacja regulaminu naboru w ramach Działania 5.4

05.03.2020 Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany Regulaminu konkursu