Zakończony
od 01.09.2016 do 31.12.2023

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania z 19.02.2019 r.

 

Uwaga! 3.06.2019 został zaktualizowany Serwis Beneficjenta LSI2014. Szczegóły znajdują się pod linkiem: http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/info_dla_uzytkownika_lsi2014_aktualizacja_20190603_2.pdf

Zmiany w naborze wniosków

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego  - projekty pozakonkursowe


Numer naboru: RPZP.05.03.00-IZ.00-32-001/16

Kontakt w sprawach związanych z naborem

W związku z pozakonkursowym charakterem naboru w ramach Działania 5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego - IZ RPO WZ nie przewiduje organizacji wspólnego szkolenia dla wnioskodawców z zakresu Regulaminu naboru do ww. Działania oraz zasad przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, lecz możliwość ustalenia przez każdego wnioskodawcę terminu konsultacji indywidualnych.

W sprawach związanych z przedmiotowym naborem oraz ustaleniem terminu konsultacji indywidualnych proszę się kontaktować z niżej wskazanymi osobami:

Anna Gierlik
adres e-mail:agierlik@wzp.pl
tel.: 91 44 11 643

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

01.09.2016

 

Termin, do którego można składać wnioski

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

 

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie wskazanym w wezwaniu oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu. 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 5.3 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są jednostki samorządu terytorialnego oraz partnerstwa tych podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. W ramach naboru dofinansowane będą ujęte w Planie Inwestycji Transportowych Województwa Zachodniopomorskiego zadania drogowe na drogach gminnych i powiatowych, które wskazane zostały w Strategii ZIT KKBOF. Działanie służyło będzie realizacji Strategii ZIT KKBOF, poprzez poprawę połączeń wewnątrz obszaru Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.
  2. Realizacja projektów w ramach niniejszego Działania ma na celu poprawę dostepności drogowej do regionalnych ośrodków wzrostu oraz obszarów wykluczonych.
  3. W naborze zaplanowano wsparcie w ramach jednego typu projektu: budowa i/lub przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych).
  4. W ramach niniejszego naboru mogą być realizowane wyłącznie projekty o charakterze stacjonarnym, tj. takie, dla których możliwe jest określenie ich lokalizacji na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego oraz terenach przyległych, pod warunkiem ujęcia w Strategii ZIT KKBOF i realizacji jej celów.

Kryteria wyboru projektów

  1. Kryteria wyboru projektów obowiązujące przed nowelizacją ustawy wdrożeniowej, która weszła w życie z dniem 2 września 2017 r. (PDF 125,16 KB)
  2. Kryteria wyboru projektów zaktualizowane w związku z nowelizacją ustawy wdrożeniowej, która weszła w życie z dniem 2 września 2017 r. (PDF 81,02 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

17 177 600,00 zł (słownie: siedemnaście milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych 00/100).

Niezbędne dokumenty

1.  Regulamin naboru (projekty, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło przed 22 listopada 2017 r.)

 

UWAGA: Do projektów, dla których wezwanie do złożenia wniosku nastąpiło w okresie od 2 września 2017 r. do dnia 21 listopada 2017 r. włącznie, zastosowanie ma powyższy regulamin naboru z odpowiednim uwzględnieniem:

  • zmian przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1475) dotyczących m.in weryfikacji warunków formalnych oraz oczywistych omyłek w dokumentacji aplikacyjnej;
  • kryteriów wyboru projektów zaktualizowanych w związku z nowelizacją ustawy wdrożeniowej.

 

Procedura weryfikacji warunków formalnych oraz poprawy oczywistych omyłek (PDF 38,36 KB)

 

2.  Regulamin naboru (projekty, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło od 22 listopada 2017 r.)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

 

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

 

Inne ważne informacje

O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty, które pozytywnie przeszły proces identyfikacji projektu pozakonkursowego, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1460, t.j. ze zm.) oraz zostały wpisane do Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, stanowiącego załącznik nr 5 do SOOP.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów