Zakończony
od 01.07.2016 do 31.12.2023

 

Publikujemy listę ocenionych projektów

 

Uwaga! 3.06.2019 został zaktualizowany Serwis Beneficjenta LSI2014. Szczegóły znajdują się pod linkiem: http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/info_dla_uzytkownika_lsi2014_aktualizacja_20190603_2.pdf

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - Instytucja Pośrednicząca powołana dla wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - projekty pozakonkursowe.


Numer naboru: RPZP.05.02.00-IZ.00-32-001/16

Zmiany w naborze wniosków

Skład Osobowy Komisji

Kontakt w sprawach związanych z naborem

W związku z pozakonkursowym charakterem naboru nie przewidujemy organizacji wspólnego szkolenia dla wnioskodawców z zakresu Regulaminu naboru oraz z zasad przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej. Istnieje możliwość ustalenia terminu konsultacji indywidualnych. W tym celu proszę się kontaktować z nastepującymi osobami:

Marta Hamerska

adres e-mail: mhamerska@wzp.pl

tel.: 91 452 85 96

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

01.07.2016

Termin, do którego można składać wnioski

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

Termin rozstrzygnięcia naboru

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Piłsudskiego 40,

70-421 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie wskazanym w wezwaniu oraz złożeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu. 

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej, liczenia terminów oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 5.2 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są jednostki samorządu terytorialnego wskazane w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (zwanej dalej Strategią ZIT SOM) oraz partnerstwa tych podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Realizacja projektów w ramach niniejszego Działania ma na celu poprawę dostepności drogowej do regionalnych ośrodków wzrostu oraz obszarów wykluczonych.
  2. W naborze zaplanowano wsparcie w ramach dwóch typów projektów:

            a) budowa i/lub przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych),

            b) przygotowanie inwestycji na nową perspektywę

Kryteria wyboru projektów

1) Kryteria wyboru projektów obowiązujące przed nowelizacją ustawy wdrożeniowej, która weszła w życie z dniem 2 września 2017 r.

        a) Kryteria wyboru  (PDF 124,1 KB)

2) Kryteria wyboru projektów zaktualizowane w związku z nowelizacją ustawy wdrożeniowej, która weszła w życie z dniem 2 września 2017 r.

        a) Kryteria wyboru dotyczące projektów typu I (PDF 78,71 KB)

        b) Kryteria wyboru dotyczące projektów typu II  (PDF 141,2 KB)

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi
38 005 092,54 PLN (słownie: trzydzieści osiem milionów pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa 54/100 PLN)

Niezbędne dokumenty

1.  Regulamin naboru (projekty, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło przed 22 listopada 2017 r.)

 

UWAGA: Do projektów, dla których wezwanie do złożenia wniosku nastąpiło w okresie od 2 września 2017 r. do dnia 21 listopada 2017 r. włącznie, zastosowanie ma powyższy regulamin naboru z odpowiednim uwzględnieniem:

  • zmian przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1475) dotyczących m.in weryfikacji warunków formalnych oraz oczywistych omyłek w dokumentacji aplikacyjnej;
  • kryteriów wyboru projektów zaktualizowanych w związku z nowelizacją ustawy wdrożeniowej.

 

Procedura weryfikacji warunków formalnych oraz poprawy oczywistych omyłek (PDF 38,36 KB)

 

2.  Regulamin naboru (projekty, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło od 22 listopada 2017 r.). 

             a) Karty oceny dotyczące projektów typu I (ZIP 1,78 MB)

             b) Karty oceny dotyczące typu II (ZIP 1,09 MB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu naboru

Inne ważne informacje

O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty, które pozytywnie przeszły proces identyfikacji projektu pozakonkursowego, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r., poz. 1460, t.j. ze zm.) oraz zostały wpisane do Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, stanowiącego załącznik nr 5 do SOOP.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 45 28 814 lub 91 45 28 815.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów