Aktualny
od 10.10.2016 do 31.12.2023

 

Lista projektów wybranych do dofinasowania
Wyniki naboru: 
application/pdf
253.84 KB

 

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych, mający na celu rozwój lokalnego rynku pracy opartego na endogenicznym potencjale.


Numer naboru: RPZP.04.09.00-IZ.00-32-002/16

Kontakt w sprawach związanych z naborem

W związku z pozakonkursowym charakterem naboru w ramach Działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych  - IZ RPO WZ nie przewiduje organizacji wspólnego szkolenia dla wnioskodawców z zakresu Regulaminu naboru do ww. Działania oraz zasad przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, lecz możliwość ustalenia przez każdego wnioskodawcę terminu konsultacji indywidualnych.

W sprawach związanych z przedmiotowym naborem oraz ustaleniem terminu konsultacji indywidualnych proszę się kontaktować z niżej wskazanymi osobami:

Agata Kosmowska

adres e-mail: akosmowska@wzp.pl

tel.: 91 45 28 615

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

10.10.2016

Termin, do którego można składać wnioski

tryb pozakonkursowy - nie dotyczy

Termin rozstrzygnięcia konkursu

tryb pozakonkursowy – nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40

70-421 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz
z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie wskazanym w wezwaniu oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie
z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 4.9 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 • Województwo Zachodniopomorskie;
 • Województwo Zachodniopomorskiego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1) W naborze zaplanowano wsparcie projektów z zakresu infrastruktury turystyki aktywnej
i uzdrowiskowej, bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy – tworzenie i rozwój szlaków rowerowych, który wpisuje się w Koncepcję sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego.

2) Projekty realizowane w ramach naboru muszą przyczyniać się do tworzenia nowych produktów turystycznych oraz rozwoju istniejących produktów na bazie potencjałów endogenicznych danego obszaru.

3) Podjęte działania muszą mieć wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy
i przedsiębiorczość.

4) Dofinansowanie otrzymają przedsięwzięcia spełniające łącznie następujące warunki:

 • skierowane na tworzenie/współtworzenie produktu turystycznego lub jego części, opartego na zasobach endogenicznych danego obszaru;
 • stanowią element szerszego produktu turystycznego;
 • mające wpływ na tworzenie miejsc pracy i niezbędnej do powyższego infrastruktury;
 • zapewniające ścisłe powiązanie zaplanowanych rezultatów z potrzebami rynku
  i włączenia sektora prywatnego oraz wpływ na rozwój lokalnej gospodarki;
 • wpisujące się w zakres wskazany w dokumencie strategicznym Polityka samorządu województwa zachodniopomorskiego w sektorze turystyki określającym m.in. kierunki rozwoju produktów turystycznych w województwie zachodniopomorskim;
 • będą stanowić uzupełnienia działań możliwych do współfinansowania z EFS.

5) W ramach niniejszego naboru mogą być realizowane wyłącznie projekty
o stacjonarnym charakterze, tj. takie dla których możliwe jest określenie ich lokalizacji na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego.

6) W ramach naboru przewiduje się również dofinansowanie projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Kryteria wyboru projektów

 1. Kryteria wyboru projektów obowiązujące przed nowelizacją ustawy wdrożeniowej, która weszła
  w życie z dniem 2 września 2017 r.
 2. Kryteria wyboru projektów zaktualizowane w związku z nowelizacją ustawy wdrożeniowej, która weszła w życie z dniem 2 września 2017 r.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi: 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, przy czym w przypadku współfinansowania projektu z budżetu państwa, wkład BP nie może przekroczyć 10%.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – nie dotyczy.

Minimalna/maksymalna wartość projektu – nie dotyczy.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – nie dotyczy.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 2 000 000,00 EUR (słownie: dwa miliony euro).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 118 623 235,80 zł (słownie: sto osiemnaście milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych 80/100). IZ RPO WZ zastrzega sobie możliwość zmiany puli środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w naborze.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

1) Regulamin naboru (projekty, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło przed 26 lutego 2018 r.);

 

2) Regulamin naboru (projekty, dla których wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpiło od 26 lutego 2018 r.).

Inne ważne informacje

1. O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko projekty, które pozytywnie przeszły proces identyfikacji projektu pozakonkursowego, o którym mowa w art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, t.j. ze zm.) oraz zostały wpisane do Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz
z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą
, stanowiącego załącznik nr 5 do SOOP.

2. W przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawcy nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 45 28 814 lub 91 45 28 815.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów