Zakończony
od 02.01.2017 do 28.02.2017

 

Publikujemy listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i zostały wybrane do dofinansowania

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.


Numer naboru: RPZP.04.09.00-IZ.00-32-003/17

Podpisywanie umowy-formularze

Formularze niezbędne do podpisania umowy (ZIP 1,49 MB)

Skład Komisji

Zmiany w naborze wniosków

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

02.01.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28.02.2017 r. (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00).

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2017 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 7 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 4.9 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są jednostki samorządu terytorialnego położone na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska - gmin uzdrowiskowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 879 ze zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. W ramach niniejszego konkursu możliwe będzie dofinansowanie typu projektów – wsparcie projektów z zakresu infrastruktury turystyki aktywnej i uzdrowiskowej, bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy – budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury turystyki uzdrowiskowej.
 2. Katalog przedsięwzięć dopuszczonych do wsparcia w ramach ww. typu projektu: przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem i rozwojem specyficznych walorów miejscowości uzdrowiskowych, w szczególności poprzez inwestycje w ogólnodostępne obiekty i infrastrukturę turystyki uzdrowiskowej.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

 • 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu dla projektów realizowanych na obszarze SSW;
 • 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu dla projektów realizowanych poza obszarem SSW,
 • w przypadku, gdy projekt realizowany jest zarówno na obszarze SSW oraz poza obszarem SSW, należy przyjąć poziom dofinansowania dla obszaru, na którym realizowana jest większa część przedsięwzięcia.
 • Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny   dopuszczalny poziom dofinansowania ustala się zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach o pomocy publicznej wymienionymi poniżej:
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1416) - maksymalny poziom dofinansowania zarówno dla projektów realizowanych na obszarze SSW jak i poza obszarem SSW wynosi 35%;
  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1756) - maksymalny poziom dofinansowania dla projektów realizowanych na obszarze SSW  wynosi 60%, a dla projektów realizowanych poza obszarem SSW wynosi 50%. Dla projektów realizowanych na zasadach określonych powyżej wskazanym Rozporządzeniem, w których planowana kwota wnioskowanego  dofinansowania przewyższa wartość 1 mln Euro, należy zastosować mechanizm indywidualnej weryfikacji potrzeb metodą zysku operacyjnego, polegający na pomniejszeniu kosztów kwalifikowalnych o zysk operacyjny (w myśl art. 55 ust 10 rozporządzenia 651/2014).
 • Dla projektów które spełniają kryterium strategiczne „Zrównoważony rozwój województwa” oraz wnioskują o  maksymalny przewidziany niniejszym regulaminem poziom dofinansowania (odpowiednio 50% oraz 60%) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ma możliwość zwiększenia dofinansowania maksymalnie do poziomu 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych. W takiej sytuacji nie ma zastosowania limit określający maksymalną kwotę dofinansowania projektu określony w pkt. 2.2.2 Regulaminu konkursu. Zwiększenie poziomu dofinansowania o którym mowa powyżej musi być zgodne min. z regułami udzielenia pomocy publicznej.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

a) dla projektów nieobjętych pomocą publiczną wynosi:

-  40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla projektów nieobjętych pomocą publiczną na obszarze SSW;
-  50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla projektów nieobjętych pomocą publiczną poza obszarem SSW.

b) dla projektów objętych pomocą publiczną udzielaną w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 wynosi:

 -  65% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla projektów objętych pomocą publiczną.

c) dla projektów objętych pomocą publiczną udzielaną w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 wynosi:

-  40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla projektów objętych pomocą publiczną na obszarze SSW;
-  50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla projektów objętych pomocą publiczną poza obszarem SSW.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 3 500 000,00zł.

Minimalna kwota dofinansowania projektu:  500 000,00 zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi

20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100)

 

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór decyzji o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu w ramach Działania 4.9

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów