Zakończony
od 02.01.2017 do 28.02.2017

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 publikuje listy ocenionych projektów

 

Podpisywanie umowy-formularze

Formularze niezbędne do podpisania umowy (ZIP 1,49 MB)

Skład Komisji Oceny Projektów

Zmiany w naborze wniosków

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.


Numer naboru: RPZP.04.09.00-IZ.00-32-004/17

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski

02.01.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski

28.02.2017 r. (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej należy opublikować w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) do godz. 15:00).

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2017 r.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 7 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 4.9 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz partnerstwa ww. podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. W ramach niniejszego konkursu możliwe będzie dofinansowanie typu projektów – wsparcie projektów z zakresu infrastruktury turystyki aktywnej i uzdrowiskowej, bazującej na endogenicznych potencjałach obszaru, mającej charakter prozatrudnieniowy – budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury turystyki aktywnej będącej produktem turystycznym lub jego częścią (przedsięwzięcia związane z inwestycjami w ogólnodostępną infrastrukturę publiczną, w tym atrakcje turystyczne). 
 2. Katalog przedsięwzięć dopuszczonych do wsparcia w ramach ww. typu projektu: przedsięwzięcia związane z inwestycjami w ogólnodostępną infrastrukturę publiczną,w tym atrakcje turystyczne

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

 • 60% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu dla projektów realizowanych na obszarze SSW;
 • 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu dla projektów realizowanych poza obszarem SSW,
 • w przypadku, gdy projekt realizowany jest zarówno na obszarze SSW oraz poza obszarem SSW, należy przyjąć poziom dofinansowania dla obszaru, na którym realizowana jest większa część przedsięwzięcia.
 • Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ustala się zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniach o pomocy publicznej wymienionymi poniżej:

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1416) - maksymalny poziom dofinansowania zarówno dla projektów realizowanych na obszarze SSW jak i poza obszarem SSW wynosi 35%;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1756) - maksymalny poziom dofinansowania dla projektów realizowanych na obszarze SSW  wynosi 60%, a dla projektów realizowanych poza obszarem SSW wynosi 50%. Dla projektów realizowanych na zasadach określonych powyżej wskazanym Rozporządzeniem, w których planowana kwota wnioskowanego dofinansowania przewyższa wartość 1 mln Euro, należy zastosować mechanizm indywidualnej weryfikacji potrzeb metodą zysku operacyjnego, polegający na pomniejszeniu kosztów kwalifikowalnych o zysk operacyjny (w myśl art. 55 ust 10 rozporządzenia 651/2014).

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi:

 1. dla projektów nieobjętych pomocą publiczną wynosi:
 •  40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla projektów nieobjętych pomocą publiczną na obszarze SSW;
 •  50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla projektów nieobjętych pomocą publiczną poza obszarem SSW.
 1. dla projektów objętych pomocą publiczną udzielaną w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 wynosi:
 •  65% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla projektów objętych pomocą publiczną.
 1. dla projektów objętych pomocą publiczną udzielaną w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 wynosi:
 •  40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla projektów objętych pomocą publiczną na obszarze SSW;
 •  50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych dla projektów objętych pomocą publiczną poza obszarem SSW.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

 • 3 500 000,00 zł

Minimalna kwota dofinansowania projektu: 

 • 500 000,00 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

 • 34 019 955,38 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 38/100).

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 • Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

Wersje archiwalne dokumentów