Zakończony
od 01.07.2019 do 02.09.2019

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 informuje, że dnia 2 września 2019 r. zakończony został nabór wniosków. W odpowiedzi na konkurs nr RPZP.04.07.00-IZ.00-32-001/19 nie został złożony żaden wniosek o dofinansowanie projektu.

 

Konsultacje – nabór konkursowy w ramach działania 4.7

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020 informuje, że z powodu niewielkiego zainteresowania, szkolenie dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach działania 4.7 Wsparcie ośrodków rehabilitacji dziko żyjących zwierząt się nie odbędzie. Szczegółowe informacje o naborze można pozyskać w formie indywidualnych konsultacji drogą telefoniczną, e-mailową oraz osobiście w siedzibie Wydziału Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego od pn do pt w godz. 7:30 -15:30.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową umieszczoną w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.

Kontakt: ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin Sekretariat Wydziału - tel. 91 44 11 100

Pracownicy odpowiedzialni za nabór – p. Jolanta Łempicka, tel. 91 44 11 662 oraz p. Anna Gradowska tel. 91 44 11 105

e-mail: wwrpo@wzp.pl


 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.7 Wsparcie ośrodków rehabilitacji dziko żyjących zwierząt, mający na celu wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody.


Numer konkursu: RPZP.04.07.00-IZ.00-32-001/19

Zmiany w naborze wniosków

Informacje o konkursie

Termin, od którego można składać wnioski

1 lipca 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

2 września 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów do godz. 15:00 oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 9 września 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 4.7 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- jednostki organizacyjne jst,
- parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody,
- szkoły wyższe,
- organizacje pozarządowe,
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
- instytucje naukowe,
posiadające Zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Wsparcie udzielane będzie w ramach nw. typów projektów wynikających z SOOP:
Typ 2. Zakup wyposażenia dla ośrodków rehabilitacji dziko żyjących zwierząt, w tym:

  •  zakup elementów wyposażenia ośrodków rehabilitacji (w tym sprzętu medyczno-weterynaryjnego),
  • zakup lub dostosowanie środka transportu do przewozu dzikich zwierząt,
  • zakup sprzętu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem.

Typ 3. Rehabilitacja dziko żyjących zwierząt w ośrodkach rehabilitacyjnych dla zwierząt, w tym:

  • zakup wyposażenia służącego rehabilitacji dzikich zwierząt.

2. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są mieszkańcy Województwa Zachodniopomorskiego
3. W ramach konkursu nie przewiduje się dofinansowania projektów: realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, objętych pomoca publiczną oraz (co do zasady) generujących dochód.
4. W ramach niniejszego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty o stacjonarnym charakterze, tj. takie, dla których możliwe jest określenie ich lokalizacji na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi: 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi: 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – nie dotyczy.

Minimalna/maksymalna wartość projektu – nie dotyczy.

Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – nie dotyczy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 1 082 188,80 PLN

Niezbędne dokumenty

Aktualny Regulamin naboru

Inne ważne informacje

1. Konkurs nie jest podzielony na rundy

2. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach regulaminu konkursu (załącznik).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Linki

 

 

Wersje archiwalne dokumentów: